Flytteopgørelse og flytteafregning

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret den 11. juli 1986, at du overtog lejemålet på adressen A den 16. juli 1986. Ifølge lejekontrakten overtog du lejligheden i den stand, den forefandtes.

Der blev ikke ved indflytningen udarbejdet nogen synsrapport.

Du fremlejede din lejlighed til C i forbindelse med, at du flyttede til udlandet.

Ved brev af 8.september 2009 opsagde du lejemålet. Opsigelsen indeholder ikke oplysning om fraflytningstidspunktet.

Den 17. september 2009 orienterede udlejer dig om, hvorledes du skulle forholde dig i forbindelse med fraflytningen, herunder at der mellem dig og udlejer skulle aftales et tidspunkt, hvor boligen kunne synes.

Det er uafklaret, hvornår C fraflyttede lejligheden. Af mailkorrespondancen mellem dig og udlejer fremgår, at lejligheden endnu ikke var tømt den 17. november 2009.

Ved mail den 17. november 2009 oplyste udlejer dig om, at lejligheden kunne bebos til slutningen af november måned, men at der skulle betales husleje for november måned.

Efter flere forgæves henvendelser til dig og C om tidspunktet for fraflytningen, lukkede udlejer sig ind i lejligheden. Lejligheden var tømt, men vaskemaskine var ikke fjernet.

Ifølge synsnotatet den 21. februar 2010 var alle skabslåger i køkkenet malet røde. Der var hul i låge i køkkenet, en bordplade, et underskab og 2 skabslåger manglede, komfur og ovn var ikke rengjort, og der var opsat klistermærker flere steder.

I værelset var højskabslågen og væggene malet røde. Gulvet i stuen var generelt slidt. Der var flere dybe ridser i gulvet og huller i døren mod stuen. Væggene i badeværelset var malet med lys, lilla og violet farve. Lejligheden var ikke rengjort.

Det fremgår ikke af sagen, på hvilket tidspunkt synsrapporten er sendt til dig.

Den 5. maj 2005 fremsendte B en flytteopgørelse til dig, hvorefter du skulle betale 23.450,34 kr. Af dette beløb udgjorde skyldig husleje med fradrag af vand og varmeafregning 5.489,19 kr. Udgiften som følge af misligholdelse af lejligheden udgjorde således 17.961,15 kr.

Det fremgår af B´ oplysninger, at selskabet har afholdt et beløb på 11.850,80 kr., der svarer til normalistandsættelsen af din bolig. Som begrundelse herfor har boligselskabet henvist til § 78 i lejeforordningen.

Ved brev af 24. juni 2010 rykkede B dig for betaling af beløbet og oplyste, at såfremt beløbet ikke var betalt inden 14 dage, ville gælden blive overdraget til inkasso.

Du har oplyst, at du på mail har gjort indsigelse mod rapporten den 5. maj 2010 og den 11. maj 2010.

B har oplyst, at det ikke modtaget dine mails.

I mail af 11. maj, som er sendt til Boligklagenævnet har du gjort følgende indsigelser: 1) Lejligheden har været fremlejet og det er derfor fremlejer, der skal betale for rengøringen. 2) Lejligheden var ikke istandsat ved indflytning. 3) Der blev ikke gjort tilstrækkelig rent efter en brandskade i opgangen i 2005/2006. 4) blokken, hvori lejligheden er beliggende, var i dårlig stand og ikke på noget tidspunkt renoveret.

Ved brev af 9. juli har du klaget over flytteafregningen. Du klager over, at du til trods for anmodning om forhandling af beløbet får en rykkerskrivelse, at du skal betale for brandskader i opgangen, som kun blev nødtørftigt vasket af rengøringsfolk, og at B ikke anfører, at lejligheden ikke var istandsat ved indflytningen i 1986. Du oplyser, at du nu er klar over, at du skal betale for rengøringen i lejligheden. Endelig oplyser du, at hverken du eller fremlejer har underskrevet synsrapporten.

B har som svar på høringen af 14. juli 2010 fra Boligklagenævnet bl.a. oplyst, at der ikke i 1986 var krav om en indflytterrapport. Ifølge lovgivningen skulle en bolig være i god og forsvarlig stand ved indflytningen.

B oplyser, at selskabet ikke har modtaget en e-mail fra klager den 11. maj 2010 og bemærker, at klager ikke har fremlagt kopi af en afsendt e-mail til boligklagenævnet, men blot en udskrift af en mulig skriftlig henvendelse.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 88 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at forordningens § 45, stk. 3 og §§ 77, 78 og 80, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse på lejemål, indgået før den 1. januar 1990.

Det fremgår af bemærkningerne til § 88, at bestemmelsen skal sikre, at der etableres en enstrenget regulering af leje af boliger, dog således, at der for lejemål, indgået i de forskellige perioder, ikke sker en forringelse af disse lejemåls særlige rettigheder.

For så vidt angår lejemål, indgået før ikrafttræden af den første lejeforordning pr. 1. januar 1990 indebærer bestemmelsen, at lejerne hverken har ansvar for den indvendige vedligeholdelse i boperioden eller normalistandsættelse ved aflevering af det lejede ved fraflytning.

Ifølge § 79 stk. 2 skal udlejer ved besigtigelsen udarbejdes en rapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejer mener, lejeren er ansvarlig for.

Bestemmelserne er medtaget nedenfor.

Vurdering

Det fremgår af lejekontrakten, at du har boet i lejligheden siden juli 1986. Dette betyder, at du jf. overgangsbestemmelsen i § 88 ikke har ansvar for den indvendige vedligeholdelse i den periode, hvor du har boet i lejligheden.

Du er heller ikke ansvarlig for normalistandsættelsen i forbindelse med din fraflytning.

Det er oplyst, at B har betalt normalistandsættelsen, men med en fejlagtig henvisning til forordningens § 78.

Som det fremgår af synsrapporten, jf. ovenfor, var der ud over normalistandsættelsen, behov for reparationer, herunder opsætning af skabslåger og bordplade.

Det er ved fotos dokumenteret, hvilke mangler der var i lejligheden på fraflytningstidspunktet.

Af rapporten fremgik desuden, at der var malet med røde og lilla farver flere steder.

Det er boligklagenævnets vurdering, at de mangler, som er beskrevet i synsrapporten vedrørende manglende låger og bordplade og som er dokumenteret ved fotos, skyldes din eller C misligholdelse af lejligheden.

Du er derfor forpligtet til at betale den del af istandsættelsesudgiften, som vedrører retablering af de manglende låger i køkkenet, den manglende bordplade. Du skal desuden betale for rengøring af lejligheden, komfuret mv.

Boligklagenævnet finder, at B skal bære udgiften ved fjernelse af den røde og lilla maling samt de nødvendige reparationsudgifter, som følger heraf, herunder reparation af huller i væggen. B skal desuden udrede udgiften til normalistandsættelsen.

Begrundelsen herfor er, at det ikke er dokumenteret, at B har foretaget nogen form for indvendig istandsættelse i de år, du har været lejer af lejligheden, ligesom det heller ikke fremgår af lejekontrakten eller boligselskabets ordensregler, at en lejer ikke må male lejligheden med andre farver end de oprindelige.

Det bemærkes i denne forbindelse, at B telefonisk har oplyst, at boligselskabet ikke er i besiddelse af de” almindelige betingelser”, hvortil der henvises i lejekontrakten. Disse kan derfor ikke lægges til grund ved vurdering af sagen.

Boligklagenævnet skal desuden bemærke, at det forhold, at du eller fremlejetager ikke mødte op ved syningen lejligheden betyder ikke, at B kan lægge synsrapporten til grund ved flytteafregningen jf. herved § 88 og § 80 stk. 1 i forordningen.

3 medlemmer stemte for afgørelsen, 1 medlem undlod at stemme.

B skal herefter, på grundlag af denne afgørelse, foretage en ny beregning af de udgifter, som du skal betale i forbindelse med fraflytningen af lejligheden.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i ltf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Scroll til toppen