Udgifter til normalistandsættelsen

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret den 14. september 2006, at du og din ægtefælle A overtog lejemålet den 15. september 2006.

Ifølge lejekontrakten er opsigelsesvarslet fra lejers side mindst en måned til udgangen af en måned.

Det fremgår desuden af lejekontrakten, at I ved indflytningen betalte 13.131,- kr. i depositum

Der blev ikke i forbindelse med jeres overtagelse af lejligheden udarbejdet nogen synsrapport.

Det fremgår imidlertid af en tidligere klage, at I besigtigede lejligheden sammen med viceværten før I flyttede ind. Du oplyser, at I overså fejlede, da I ikke er håndværkere.

Den 8. juni modtog B din opsigelse af lejemålet til fraflytning den 15. juni 2010.

Ved brev af 11. juni 2010 bekræftede B din opsigelse og gjorde samtidig opmærksom på, at lejligheden ville blive synet den 15. juni og at du skulle give meddelelse om, hvis tidspunktet ikke passede. Desuden blev du orienteret om den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med rengøring, istandsættelse mv. af lejligheden.

Den 15. juni 2010 mødte B inspektør op for at syne lejligheden. Da det ikke var muligt at syne på grund af pakning af indboet, blev det aftalt, at syn af lejligheden skulle ske den følgende dag. I blev kontaktet den følgende dag, men havde ikke tid til at syne lejligheden. A havde på det tidspunkt afleveret nøglerne til lejligheden.

Lejligheden blev efterfølgende synet den 17. juni 2010, hvor ingen af jer var til stede.

Af synsrapporten fremgår, at I som følge af misligholdelse skulle betale udskiftning af skabslåge i værelse 2, reparation af el kontakt og udskiftning af lampe i baderum, udskiftning af toiletsæde og håndtag samt udskiftning af dør i værelse 3.

Ifølge fraflytterafregning af 25. august 2010 skulle I betale for normalistandsættelse, reduceret med 46 % som følge af, at I har boet i lejligheden siden 2006, i alt 8.734,- kr. misligholdelse ifølge synsrapport, i alt kr. 6.634,- og skyldig husleje for juni og halvdelen af juli måned i alt 9.232,- kr. Efter fradrag af depositum, skulle I indbetale 11. 469,66 kr. til B.

I har i klagen den 20. august 2010 bl.a. anført, at I ved at lejligheden havde været brændt og at den ikke var blevet repareret, men blot malet og udlejet til jer. I har boet i den i 4 år, og skabsdøre og skabe i soveværelserne faldt hele tiden af. I har mange gange haft besøg af viceværten. Væggen er mør og falder fra hinanden – den er repareret, men holder ikke. Stikkontakten i køkkenet har I aldrig brugt. Da I flyttede ind, gjorde I selv rent.

B har telefonisk oplyst, at lejligheden blev genudlejet den 15. juli 2010 og at I derfor skal betale den fulde husleje for juni måned og halvdelen af huslejen for juli måned 2010, hvilket udgør huslejerestancen på 9.232,- kr.. B har oplyst, at der ikke foreligger billeder eller anden dokumentation for misligholdelsen.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 77 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at der ved fraflytning af en bolig skal foretages en normalistandsættelse af boligen, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede jfr. stk. 3.

Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning jfr. stk. 3.

Det fremgår af forordningens § 80, at såfremt lejeren eller dennes befuldmægtigede undlader at møde op til besigtigelsen er udlejeren berettiget til at lægge rapporten til grund og til at anvende lejerens depositum til dækning af udgifterne til normalistandsættelse, jfr. § 77 og § 78 og til dækning af lejerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten.

Det fremgår af stk. 3, at såfremt udlejer vil påberåbe sig misrøgt eller hærværk af det fraflyttede, skal forholdet og omfanget dokumenteres særskilt.

Vurdering

Boligklagenævnet vurderer, at du og A skal betale udgiften med normalistandsættelse af lejligheden efter lovmæssig reduktion, svarende til 16.174 minus 46%, i alt 8.733,96 kr. samt rengøring, svarende til 3.000.- kr.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningens § 77 skal foretages normal istandsættelse af lejligheden sammenholdt med, at der ikke i lejekontrakten eller sagen i øvrigt foreligger dokumenterede oplysninger om, at lejligheden ikke var istandsat og rengjort, da I flyttede ind i 2006.

Boligklagenævnet skal desuden henvise til, at hverken du eller A mødte op, da lejligheden blev synet, hvilket ifølge forordningens § 77 stk. 3 giver udlejer ret til at lægge synsrapporten til grund for så vidt angår normalistandsættelsen.

Boligklagenævnet finder videre, at I ikke skal betale for reparation af stikkontakt, udskiftning af skabslåge samt ny dør, i alt 3.634,20 kr.

Begrundelsen herfor er, at B ikke har kunnet dokumentere, at der foreligger misligholdelse af lejligheden og at misligholdelsen er en følge at jeres beboelse af denne.

Boligklagenævnet kan således ikke tillægge B oplysning om, at der deltog 2 inspektører ved besigtigelsen af lejligheden, afgørende betydning.

Endelig finder Boligklagenævnet, at I ud over normalistandsættelse og rengøring skal betale den skyldige husleje for perioden 1. juni 2010 til 15. juli 2010, i alt 9.232,50 kr.

Begrundelsen herfor er, at I ikke havde betalt husleje for juni måned 2010 og at lejligheden blev genudlejet den 15. juli 2010.

Afgørelsen betyder, at I med fradrag af jeres indskud på 13.131,- skal betale 7.835,40 kr. til boligselskabet.

Afgørelse

Boligklagenævnet ændrer delvis flytteafregningen, således at I nu skal betale 7.855,40 kr. til B og ikke 11.469,66 kr., som fremgår af flytteafregningen.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af selvstyret eller kommunerne, har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6 landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen