Boligbytning

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du boede på adressen X fra 1994.

A boede på adressen XX fra 2003.

Den 22. marts 2011 har du og A ansøgt om boligbytning.

Ved breve af 25. marts 2011 bekræftede Boligselskabet, at I kunne bytte boliger per 1. maj 2011. Samtidig blev I bedt om at oplyse, hvordan boligbytningen ønskedes gennemført. Boligselskabet oplyste om mulighederne for bytning. Når I havde meddelt, hvilken løsning I foretrak, ville Boligselskabet udfærdige de dokumenter, der skulle underskrives.

I mail af 15. juni 2011 redegjorde Boligselskabet for sagens forløb, herunder, at I havde opfattelse af, at I kunne boligbytte, da boligselskabets medarbejder tilkendegav, at der ikke var hindringer for bytning, idet I ikke var i restance eller havde andet mellemværende med boligselskabet.

Af redegørelsen fremgår, at I den 25. marts 2011 fik oplyst, at I skulle tage hjem og overveje hvilken boligbytningskategori, I ville vælge. Da formalia ikke var i orden, havde boligselskabets medarbejder indirekte tilkendegivet, at der først skulle underskrives nye lejekontrakter før boligbytningerne kunne effektiviseres. I byttede boliger den 26. april 2011. Du blev i den forbindelse informeret om, at I ikke havde fulgt reglerne, idet der ikke var underskrevet lejekontrakter. Samtidig fik du at vide, at I selv skulle sørge for bolig, mens jeres boliger normalistandsattes. Du forstod denne udmelding, som at du skulle udsættes fra din egen bolig. Det blev forklaret, at du ikke er blevet udsat af boligen, men at du skulle forholde dig til lejeforordningen, når det gjaldt normalistandsættelsen af lejemålet.

Endelig fremgår det af redegørelsen, at sagen ifølge Boligselskabet var afsluttet. I har begge skrevet under på de nye lejekontrakter. Du er flyttet ind i din nye bolig efter aftale mandag den 16. maj 2011. Boligselskabet anerkendte, at der har været mangelfulde meddelelser i forbindelse med bytning af boligerne.

Du anførte i klagen, at ansøgningerne af 22. marts 2011 om bytning af lejligheder blev underskrevet og indleveret hos Boligselskabet. Boligselskabets medarbejder modtog ansøgningen og forklarede, at I kunne bytte lejligheder inden 1. april, og det skete den 29. marts 2011. I har ikke fået forklaret, at lejlighederne skulle være istandsatte og nymalede. I blev nødt til at forlade lejlighederne inklusiv jeres indbo, og I skulle hver især finde et sted at bo, mens lejlighederne blev istandsat.

Endvidere anførte du, at I skulle forlade lejlighederne den 5. april 2011. Du flyttede ind til din far den 12. april 2011 og var der indtil ca. den 26. april 2011. Herefter flyttede du ind i en vakantbolig. Den 16. maj 2011 flyttede du i byttelejligheden. Du skulle betale husleje, el og varme for hele april 2011 for den fraflyttede lejlighed. Du skulle også betale husleje for vakantboligen i perioden fra 1. maj til den 15. maj og husleje for byttelejligheden fra den 16. maj 2011.

Afslutningsvis stillede du følgende krav:

1. Erstatning/refusion af en halv måneds leje i din fars bolig.

2. Erstatning/refusion af husleje, varme og el-regning for det halve af april måned for den fraflyttede lejlighed.

3. Refusion af betalte regninger vedrørende vakantboligen.

4. Endvidere i forbindelse med udsættelse af jer fra byttelejligheden, hvor I måtte transportere jeres indbo frem og tilbage, hvor I brugte mange timer – hvor også en af sofaens stolper knækkede. I kræver betaling for disse arbejdstimer samt for skaden på sofaen.

5. Sluttelig kræver I godtgørelse for det følelsesmæssige belastning I led under flytningerne.

Lovgrundlag

Efter § 59, stk. 2 i Landstingsforordning forordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger gælder, at aftaler lejerne at bytte boliger indbyrdes, kan det foregå uden, at de lader sig opnotere på ønskeflytningsliste. Af stk. 3 i samme bestemmelse fremgår, at det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.

Ifølge stk. 4 kan lejerne foretage boligbytning på en af følgende måder:

1) Ved at aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter.

2) Ved at aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og 78.

Det fremgår af stk. 5 i samme bestemmelse, at ved boligbytning efter stk. 4, nr. 2, kan udlejer modsætte sig en lejers ønske om selv at ville gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål, såfremt der er forløbet mere end 5 år fra lejemålet sidst blev normalistandsat.

Endelig fremgår det af stk. 6, at såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 4, nr. 2, af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, afholdes ekstraudgifterne af den fraflyttende lejer.

Ifølge § 84, nr. 2 i samme forordning behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende boligbytning, jf. § 59.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at du ikke har overholdt lejeforordningens regler, da du flyttede ind i den byttede lejlighed den 29. marts 2011, idet lejekontrakten ikke var underskrevet.

Det fremgår af lejeforordningens § 59, at det er en forudsætning for bytning af boliger, at lejeforordningens regler overholdes.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af Boligselskabet breve af 25. marts 2011 til dig og til A, at I begge blev orienteret om, at I kunne flytte per 1. maj 2011. Endvidere fremgår af brevene, at når I havde meddelt, hvilken løsning I foretrak, ville boligselskabet udfærdige de dokumenter, der skulle underskrives.

Boligklagenævnet finder endvidere, at du selv skal afholde boligudgifterne i form af husleje, varme og el, mens normalistandsættelsen af den fraflyttede bolig fortages og udgifterne til husleje, varme, og el, mens du boede privat og herefter vakant.

Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at I begge har boet længere end 35 måneder i jeres boliger. Lejemålerne skulle derfor først opsiges og lejlighederne skulle normalistandsættes. Der skulle underskrives nye lejekontrakter. Du kunne først herefter flytte ind i den byttede lejlighed.

Det betyder, at der kan forekomme ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelsen og eventuelle ekstraudgifter afholdes af den fraflyttende lejer.

Boligklagenævnet finder på denne baggrund, at du som udgangspunkt skulle afholde udgifterne til transport af indbo, samt udgifter til privat og vakantbolig, da disse er en følge af normalistandsættelsen af den fraflyttede lejlighed.

Samtidig er Boligklagenævnet opmærksomt på, at Boligselskabet den 15. juni 2011 anerkendte, at der har været mangelfulde meddelelser til begge parter i forbindelse med boligbytningssagen. Boligselskabet har derfor besluttet, at du ikke skulle betale husleje i perioden 5. april til 18. april 2011, svarende til 14 dage.

Det betyder, at du ikke har ret til yderligere refusion af dine udgifter i forbindelse med boligbytning.

Det forhold, at du selv har oplyst, at det drejer sig om perioden fra den 12. april til den 26. april, kan ikke ændre ved denne vurdering.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til krav om erstatning for den ødelagte sofa og godtgørelse for den følelsesmæssige belastning.

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at du ikke har ret til yderligere refusion af dine udgifter i forbindelse med boligbytning.

Du får derfor ikke medhold i din klage.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af selvstyret eller kommunerne, har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6 landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00

Scroll til toppen