Udskiftning af el-måler

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakten, at du har overtaget lejligheden den 1. juli 2002.

Du har i klagen af 11. november 2011 anført, at din lille el-måler blev udskiftet med en stor el-tavle. Det skulle tage et par uger at ordne problemerne med sikringer. Det er nu gået 18 måneder og du har to gange henvendt dig personligt på boligselskabets kontor, uden at der er sket noget.

Det fremgår af Boligselskabets redegørelse og notat af den 16. januar 2012, at du har forklaret, at din el-måler i juni 2010 blev udskiftet med en stor el-tavle på grund af, at det dryppede fra overboens lejlighed. Du har pointeret, at det kun skulle være en midlertidig løsning, men nu har det varet i over et år. På trods af to henvendelser til boligselskabet, er der ikke blevet fundet en varig løsning på problemet.

Boligselskabet har endvidere anført, at der blev igangsat gennemgang af taget samt reparation af de utætte områder, som er årsag til, at sikringerne sprang i tide og utide. Derfor var det nødvendigt at finde en midlertidig løsning. Det er derfor, at denne store el-tavle blev taget i brug.

Endelig fremgår det, at Boligselskabet den 16. januar 2012 er taget ud til boligen for at undersøge om det er forsvarligt at montere den lille el-tavle i lejligheden, da der stadig er problemer med sikring i overboens lejlighed.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt ved lige og skal foretage fornyelser og istandsættelser, så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Dette fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2.

Udlejeren beslutter således som udgangspunkt selv, hvorledes vedligeholdelsesarbejde skal prioriteres.

Boligklagenævnet finder samtidig, at det ikke er forsvarlig vedligeholdelse at lade en midlertidig el-tavle stå på gulvet i over 18 måneder.

Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at en periode på 18 måneder anses for en uforholdsmæssig lang periode til at gennemgå og reparere taget eller undersøge, om der fortsat er problemer med el hos naboen.

Boligklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at boligselskabet i juni 2010 har udskiftet din el-måler med en stor midlertidig el-måler. Boligselskabet har igangsat gennemgang af taget, samt reparation af utætte områder, som er årsag til, at sikringerne sprang. Det var derfor nødvendigt at finde en midlertidig løsning.

Boligklagenævnet har endelig lagt vægt på, at Boligselskabet den 16. januar 2012 har oplyst, at for at finde årsagen er der igangsat en undersøgelse. Når problemet er løst, vil el-tavlen blive monteret.

Afgørelse

Boligselskabet har ikke vedligeholdt det lejede på en forsvarlig måde.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen