Forekomst af skimmelsvamp

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet har overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse med hensyn til forekomst af skimmelsvamp i person a’s bolig.

Person a får derfor ikke medhold i person a’s klage.

Boligklagenævnet kan ikke behandle person a’s anmodning om erstatning for eventuelle tab som følge af sygdom, skader på møbler mv.

Redegørelse:

Ifølge lejekontrakten overtog person a lejemålet på ovennævnte adresse den 12. februar 2013.

I klagerne anfører person a, at der er skimmelsvamp i lejligheden og at boligselskabet skulle foretage en nærmere undersøgelse uden at der endnu var sket noget. Konsekvenserne af skimmelsvampen er, at person a’s familie får astma og at person a’s barn har fået udslæt igen. Lugten af skimmelsvamp giver person a’s familie kraftig hovedpine.

Af lægeerklæring den 14. oktober 2013 fremgår, at person a er kendt med lungesymptomer, allergi og som storryger igennem mange år, og har nu udviklet astma-lignende symptomer. Som følge af skimmelsvampen anbefales det, at flytte til en anden lejlighed.

Ifølge seneste lægeundersøgelse lider person a af tuberkulose.

Ifølge rapporten viste overfladetesten i ydervæggen i soveværelset kraftig skimmelsvamp. Det samme gjorde undersøgelsen af værelset ved entreen, hvor væggen ind til badeværelset også viste kraftig skimmelsvamp.

Luftanalysen viste ligeledes skimmelpartikler over det normale. Herudover var der mangler i form af for høj luftfugtighed ved skillevæg mellem værelse og bruseafsnittet, manglende fuger i badeværelset og manglende vådrumsmembran mellem værelse og baderum.

Bygningsselskabet xx gav et tilbud på renovering, som skulle afhjælpe forekomsten af skimmelsvamp i boligen.

Under renoveringen af jeres lejlighed flyttede I den 17. oktober 2013 til bolig b.

I brev af 21. januar 2014 oplyste person a’s familie til boligselskabet, at der i lejligheden bolig b lugtede kraftigt af skimmelsvamp, og at person a’s familie mærkede gener allerede efter 24 timer.

Den 20. januar 2014 flyttede person a’s familie tilbage til lejligheden på vej x nr y, efter at den var blevet renoveret.

Den 23. januar 2014 flyttede person a’s familie til adressen, bolig c, idet boligen der var blevet opslået som ledig.

I brev af 29. januar 2014 til boligselskabet AA redegør person a for hele forløbet af person a’s problemer med skimmelsvamp i person a’s forskellige boliger og med jeres vanskeligheder ved at blive hørt hos boligselskabet. Person a anfører, at deres tøj og indbo lugter af svamp og at person a’s familie har mistet mange penge på grund af sygdom. Person a ønsker derfor erstatning for deres tab.

Boligselskabet AA har ved mail den 29. juli 2014 oplyst, at de arbejder og løsningsmodeller, der blev foreslået i rapporten fra bygningsfirmaet, er blevet gennemført.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Det fremgår af § 45 i samme forordning, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Boligselskabet har således gennemført de arbejder og løsningsforslag, som blev foreslået af firmaet xx på grundlag af en undersøgelse af forekomsten af skimmelsvamp i person a’s bolig, beliggende vej x nr y.

Da person a’s klage vedrører denne bolig, har Boligklagenævnet ikke taget stilling til person a’s oplysninger om mulig skimmelsvamp i vakantboligen.

Boligklagenævnet har heller ikke kompetence til at tage stilling til, om person a skulle være berettiget til erstatning for økonomiske tab, som er en følge af, at der blev konstateret skimmelsvamp i lejligheden vej x nr y. Sag herom skal anlægges ved de grønlandske domstole.

Afgørelse:

Boligselskabet har vedligeholdt det lejede på forsvarlig vis.

Person a får derfor ikke medhold i person a’s klage.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet AA

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen