Lovpligtige normalistandsættelse af boligen

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at du skal betale de udgifter, der vedrører din andel af den lovpligtige normalistandsættelse af boligen samt restdepositum.

Sagens dokumenter:

 • Lejekontrakt af 12. juni 2013
 • Besigtigelsesrapport ved indflytning den 12. juni 2013
 • Lejers mangelliste af 17. juni 2013
 • Opsigelse af lejemålet den 16. september 2013 til fraflytning den 15. oktober 2013
 • Synsrapport vedrørende fraflytning den 15. oktober 2013
 • Malerregning den 27. oktober 2013
 • Fraflytningsafregning den 31. januar 2014
 • Diverse korrespondance mellem boligselskabet og lejer, herunder klage af 25. juni
 • Boligselskabets redegørelse til Boligklagenævnet den 6. november 2014

Redegørelse:

Klageren overtog lejemålet, beliggende YY i byen X

den 12.juni 2013. Lejligheden er på 4 værelser, svarende til 95,80 m2.

Du har i mangelliste ved indflytningen anført, at der manglede affaldsstativ, at der var lidt huller i køkkendøren til soveværelset, små huller ved vindueskarmene, at ovndørhåndtag var faldet af, og at der ikke var rengjort i skabe, skuffer og udhus.

Affaldsstativ og håndtaget til ovnen blev efterfølgende ordnet.

Den 16. september 2013 opsagde du lejemålet til fraflytning den 15. oktober 2013.

Ifølge fraflytningsrapporten skulle vægge og lofter males 1 gang, og gulvene skulle lakeres.

Det fremgår af synsrapporten, at du var til stede under fraflytningssynet af din lejlighed, og at du underskrev synsrapporten.

Af faktura fra malerfirmaet fremgår, at udgiften til normalistandsættelse beløber sig til i alt 12.218 kr.

Ifølge fraflytningsafregning af 31. januar 2014 skal du betale Boligselskabet X i alt 4.438,10 kr.

Beløbet er fremkommet således: Depositum på 17.193 kr. og 610 kr. svarende til lejeperioden, hvorfra Boligselskabet har fratrukket udgiften til normalistandsættelse på 12.218 kr. betaling af resterende depositum på 10.024 kr.

Vedrørende afregningen har boligselskabet beklaget. at du ikke har fået forklaret. at lejligheden skal males 1gang, lige meget hvor flot stand den afleveres i. Boligselskabet har således udført sin pligt ifølge forordningen. Der henvises til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2001 § 77: “Ved fraflytning af en bolig skol der foretoges normal istandsættelse af boligen, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skol fremstå ny lakerede”

Boligselskabet har endvidere anført, at der kun har været udført de ting, som har været nedskrevet i synsrapporten i forbindelse med besigtigelsen, der følger ikke andre (mærkelige) regninger med.

I klage til Boligklagenævnet den 25. juni 2014 har du anført, at du er utilfreds med de ekstra regninger, som du har fået i forbindelse med fraflytning af lejligheden. I har fulgt retningslinjerne for leje af lejligheden, har vedligeholdt den og gjort grundigt rent ved fra flytning. I har fået oplyst. at ekstraregningerne er på grund af malerarbejdet. og du

mener, at det er din vurdering, at private malerfirmaer kan kræve lige så meget. som de vil.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du er forpligtet til at betale det beløb, der vedrører udgifterne til normalistandsættelse af dit lejemål.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningen ikke er hjemmel til at fravige kravet om normal istandsættelse af lejligheden i form af lakering af gulve, maling af vægge og hvidtning af lofter uanset lejlighedens stand ved fraflytningen.

Heller ikke det forhold, at du kun har boet i lejligheden i ca. 5 måneder kan begrunde en nedsættelse af istandsættelseskravet.

I betragtning af lejlighedens størrelse finder Boligklagenævnet ikke. at malerregningen er uforholdsmæssig stor og er derfor ikke gået ind i en vurdering af denne.

Boligklagenævnet skal over for boligselskabet X gøre opmærksom på, at regninger, der indgår i fraflytningsafregningerne skal specificeres, således at det klart fremgår. hvilke arbejder der udføres, omfanget af disse samt udgiften til materialer og arbejdsløn.

Formålet hermed at gøre fraflytningsafregningerne overskuelige, således at lejer har mulighed for at vurdere, om afregningen er korrekt, set i forhold til bl.a. synsrapporten.

Med henvisning til restdepositummet skal Boligklagenævnet henvise til, at det fulde depositum er medtaget på aktivsiden. Det er derfor korrekt. at den del af depositummet, som du endnu ikke har betalt. medtages som passiv, svarende til det beløb, som du skylder.

Afgørelse:

  Boligklagenævnet finder. at du skal betale Boligselskabet Y i overensstemmelse med fraflytningsopgørelsen.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk.6.

Kopi til A/S Boligselskabet X. Der henvises til kundenr . xxxx

Lovgrundlag

  Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

  I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

 •  77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå ny lakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet.

Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf . § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige

vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i perioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

 •  78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter§ 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.
 •  79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstids punkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt. som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter.

Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapport en. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:
 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf . 28, s tk . 2.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse. jf. 45.
 • Boligens stand ved indflytningen, jf. 47.
 • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf . § 51 og 55.
 • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. 50.
 • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål). jf . § 58-62.
 • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf . 77
 • 70. Opsigelse fra udlejers side skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dog kun med 1 måneds varsel. såfremt der er tale om leje af værelser, jf . § 66, nr. 1.

Stk. 2. Opsigelse fra lejers side skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dog kan udlejer af en privat bolig og lejer aftale, at opsigelse fra lejers side skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Vilkåret skal fremhæves særskilt i lejekontrakten for at være gyldigt.

Stk. 3. Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på

at genudleje det lejede. Hvad udlejeren får eller burde have fået i lejeindtægt ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.

Scroll til toppen