udgifterne til den indvendige maling

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at I selv skal afholde udgifterne til den indvendige maling af Jeres lejlighed.

For så vidt angår størrelsen af jeres varme- og elregninger, har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle den del af klagen.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakt mellem dig, >>A<<, og Boligselskabet, at du flyttede ind i lejligheden, beliggende >>X<<, den 5. januar 1998.

Den 3. maj 2014 modtog Boligklagenævnet en klage fra jer, som var dateret den 29. april 2014. I klagede over manglende maling af jeres lejebolig, og at I måtte afholde høje udgifter til el og varme i lejeboligen. I klagede også over, at I ikke havde fået et skriftligt svar fra Boligselskabet vedrørende jeres henvendelser til Boligselskabet om disse forhold.

I brev til Boligklagenævnet den 16. juni 2014 har Boligselskabet anført, at det ikke er forpligtet til at vedligeholde boligen i form af maling af vægge inde i lejligheden. Boligselskabet anførte, at lejer selv skulle sørge for maling indvendigt i lejemålet, og at Boligselskabet stod for den udvendige vedligeholdelse.

Boligselskabet henviste i sit brev til § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005, hvor det fremgår, at lejeren i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Lovgrundlag:

Efter § 45, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.
Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.
Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Efter forordningens § 88, finder reglerne i § 45, stk. 3 ikke anvendelse på lejemål, der er indgået før den 1. januar 1990. Det følger heraf modsætningsvis, at for lejemål, indgået senere end 1. januar 1990, finder reglerne i forordningens § 45, stk. 3 anvendelse.

Efter § 84, nr. 2 i samme forordning behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Boligklagenævnets kompetence fremgår af § 84 i Landstingsforordningen nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som er udtømmende.

Af denne bestemmelse fremgår, at boligklagenævnet kan behandle klager, indbragt af lejere, vedrørende:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
  • Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
  • Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47
  • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
  • Lejerens brug af det lejede (overtrædelse af ordensreglerne), jf. § 50.
  • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
  • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at I selv skal stå for og afholde udgifterne til den indvendige maling af jeres lejlighed.

Begrundelsen herfor er, at det følger af § 45, stk. 3 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejeren i lejeperioden, fra den 6.januar 1998 og så længe lejemålet består, har ansvaret for og afholder udgifter til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge.

Boligklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ifølge det oplyste er tale om en almindelig indvendig vedligeholdelse af jeres lejlighed, som lejer selv skal stå for, efter forordningens § 45, stk. 3. Den indvendige maling af jeres lejlighed falder således udenfor den vedligeholdelse, som udlejer står for, efter forordningens § 45 stk. 1 og § 45, stk. 2.

Det er oplyst, at den udvendige maling af jeres bolig blev foretaget af boligselskabet i sommeren 2014.

Den del af jeres klage, der vedrører jeres el- og varmeregninger falder udenfor Boligklagenævnets kompetence, som fremgår af forordningens § 84, og som er udtømmende. Det bemærkes dog, at hvis I mener, at jeres el- og varmeregninger er særlig høje, fordi jeres bolig ikke er forsvarligt vedligeholdt af udlejer, skal I kontakte Boligselskabet om dette. Udlejers forpligtelse i forbindelse med vedligeholdelse af jeres bolig, fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og § 45, stk. 2.

For så vidt angår jeres klage over manglende skriftlig begrundelse fra Boligselskabet, skal Boligklagenævnet bemærke, at det følger af § 23, stk. 1 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, at den der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring om en skriftlig afgørelse skal fremsættes for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen. Boligklagenævnet vurderer, at I – uanset om Boligselskabet er omfattet af sagsbehandlingsloven – kan bede Boligselskabet om en skriftlig begrundelse for afslaget, som de derefter bør give jer.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Scroll til toppen