Udlejer ikke har iværksat istandsættelse

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at Boligselskabet skal foretage istandsættelse af dine utætte døre og vinduer straks.  Du får derfor medhold i din klage.

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du bor på adressen >>X<<. Ifølge klagen flyttede du ind i boligen den 17. december 1997.

Det er oplyst, at du henvendte dig til boligselskabet for at få repareret din radiator og dine vinduer og døre, som var utætte.

Du har den 6. september 2014 klaget over at radiatoren er utæt og at vinduer og døre er utætte. Du oplyser desuden at udførelsen af arbejderne hele tiden udsættes.

Boligselskabet har i sin redegørelse af 5. november bl.a. anført følgende:

”Begrundelsen for at vinduer og døre endnu ikke er blevet lavet er, at boligafdelingen, hvor >>X<< og >>X2<< hører til, ikke har likvide midler og har haft underskud, da boligselskabet >>Boligselskab A<< overtog administrationen af kommunale boliger pr. 1. januar 2012.

Siden har huslejerne været forhøjet lidt hvert år, således at underskuddet i boligafdelingen kunne afvikles i en periode på 5 år. Boligafdelingen har d.d. stadig underskud, hvor lejerne må påregne, at det desværre kun er de mest nødvendige og akutte arbejder, såsom defekte varmeanlæg og elinstallationer i boligerne, vil blive lavet. Større renoveringsarbejder må vente til boligafdelingen får bedre økonomi.

Pr. 10.09-2014 har >>Boligselskab A<< i >>by/bygd 1<< udstedt en rekvisition til VVS-firma i >>by/bygd 2<< til udbedring af varmeanlægget, der hører til >>X2<< og >>X<< (samme varmeanlæg). Herudover har >>Boligselskab A<< rekvireret reparation af utæt radiator og toilet i >>X<<.

Den 29. september 2014 har firmaet udskiftet radiatoren i >>X2<< og >>X<< med en brugt radiator da der ikke var andet på stedet. Varmeanlægget i >>X<<, der også opvarmer >>X<<. er blevet renset, skiftet dyserne.”

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Det fremgår af § 45 i lejeforordningen, at udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at >>Boligselskab A<< som repræsentant for udlejer, >>U<< ikke har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2, at udlejer er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige og skal foretage fornyelser og istandsættelser så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Det indebærer, at udlejer som udgangspunkt selv beslutter, hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet, og hvorledes vedligeholdelsesarbejdet skal prioriteres.

Har udlejer konstateret vedligeholdelsesmangler, er udlejer forpligtet til at foretage de relevante tiltag, således at skaden bliver udbedret.

Med henvisning til oplysninger fra boligselskabet finder boligklagenævnet, at udlejer har foretaget de fornødne reparationsarbejder vedrørende varmeanlæg og radiator.

På baggrund af oplysningerne fra såvel boligselskabet som lejer, anser Boligklagenævnet det for godtgjort, at døre og vinduer endnu ikke er renoveret.

Lejeforordningen indeholder ikke frister for, hvor hurtigt mangler skal udbedres, hvorfor udgangspunktet må være, at udlejer snarest muligt skal foretage den nødvendige vedligeholdelse.

Det forhold, at boligselskabet ikke har økonomisk mulighed for at renovere døre og vinduer, fritager ikke udlejer for pligten til at til at foretage fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde.

Boligselskabet – på vegne af udlejer – skal derfor snarest muligt iværksætte renovering af døre og vinduer i din bolig, således at de ikke længere er utætte.

Afgørelse:

Boligselskabet på vegne af udlejer har ikke vedligeholdt det lejede på forsvarlig måde.

Boligselskabet på vegne af udlejer skal derfor straks iværksætte renovering af døre og vinduer i din bolig.

Du får derfor medhold i din klage.

Du har ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor oplyse til Boligklagenævnet, hvilket kontonr. du ønsker gebyret indbetalt på.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På klagenævnets vegne

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Scroll til toppen