Erstatning for oliefyr

Afgørelse

Ophævelse eller omlevering af oliefyr

Marts 2015

Forbrugerne mod >>den erhvervsdrivende<<

Forbrugerklageudvalget har den 9. marts 2015 behandlet jeres klage over >>den erhvervsdrivende<< og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

I får medhold i jeres klage. I er berettiget til at ophæve købet eller kræve omlevering af oliekedel, varmtvandsbeholder og installation.

Omlevering skal ske inden for rimelig tid. Tilbagebetaling af 39.800 kroner skal ske inden 30 dage fra dags dato. Betales der efter fristens udløb, påløber der renter frem til betaling finder sted, jf. § 5 i Renteloven.

I har ikke krav på yderligere erstatning som følge af manglen.

Indledning

Klagen er modtaget den 26. januar 2014. Sagen vedrører jeres køb af en kondenserende oliekedel og varmtvandsbeholder samt installation (betegnes herefter oliefyret) fra >>den erhvervsdrivende<<. I klagede over, at oliefyret var installeret forkert og med forkerte dele. Der var kommet vand ind i oliefyret, og det havde slukket sig selv. Der var samtidig dannet rust i bunden af kedlen. Oliefyret blev ikke samlet fuldstændigt, da >>den erhvervsdrivende<< havde været for at reparere oliefyret.

I klagede desuden over, at I havde fået leveret en varmtvandsbeholderen med en bule i det ene hjørne.

I har fremsat krav om, at oliefyret udskiftes og installeres korrekt. Alternativt ønsker I pengene tilbage. Desuden ønsker I kompensation for de besværligheder, og den frygt for brand, som I har haft i forbindelse med installation af fyret.

>>Den erhvervsdrivende<< ønsker ikke at efterkomme jeres krav, da de mener, at installationen var korrekt, og at det ikke kunne undgås at der kom vand ind på grund af slagregn. Grunden til at >>den erhvervsdrivende<< ikke færdigjorde samling af oliefyret var, at de følte sig overfuset af jer og derfor forlod klagers ejendom for derefter at afvente jeres reaktion.

Sagsfremstilling

Ifølge klagen købte I i februar 2013 en kondenserende oliekedel af mærket XXX samt en varmtvandsbeholder på 85 liter hos >>den erhvervsdrivende<<. Den samlede pris var på 39.800 kr. inklusiv installation.

Elinstallation var ikke medregnet i tilbuddet. Efterfølgende har >>den erhvervsdrivende<< valgt ikke at opkræve betaling for elinstallationerne.

Fakturaen var dateret 28. december 2012 og I har betalt via bankoverførsel den 18. februar 2013.

>>Den erhvervsdrivende<< havde givet jer et garantibevis på oliekedel og varmtvandsbeholder der gav jer 1 års garanti på fabrikationsfejl gældende fra den 20. februar 2013.

I har oplyst, at I havde fået tilbudt en 85 liters varmtvandsbeholder. >>Den erhvervsdrivende<< kom med en 65 liters varmtvandsbeholder, da oliefyret skulle installeres. Da I over for sælgeren påpegede, at tilbuddet var på en 85 liters varmtvandsbeholder, fik I at vide at der var en bule på varmtvandsbeholderen på 85 liter. >>Den erhvervsdrivende<< havde på dette tidspunkt ikke andre beholdere på 85 liter hjemme.

Installatøren havde allerede nedtaget jeres gamle varmtvandsbeholder. Derfor valgte I at få installeret den varmtvandsbeholder på 85 liter som havde en bule, da I ikke ønskede at vente til >>den erhvervsdrivende<< kunne bestille en ny hjem.

I har anført, at installatøren i første omgang havde sat en for kort skorsten på oliefyret som gik vandret ud udenfor huset. I bad derfor installatøren om at lave et korrekt aftræk, hvor skorstenen gik lodret op uden for huset.

Det viste sig efterfølgende, at skorstenen var monteret skævt, hvilket resulterede i, at der var kommet en brunlig misfarvning omkring hullet. I tilkaldte installatøren som sendte nogle medarbejdere for at rette op på skorstenen. Ifølge jeres mening var denne udbedring ikke foretaget korrekt.

Om aftenen den 26. november 2013 opdagede I, at oliekedlen var ude af funktion og at der løb vand ud fra bunden. Vandet var kommet ind gennem skorstenen.

I forsøgte forgæves at tilkalde en reparatør fra >>den erhvervsdrivende<< om aftenen. Dagen efter fik I tilkaldt reparatøren. Da han åbnede ind til oliekedlen så I, at der var dannet rust i bunden.

Reparatøren, fra >>den erhvervsdrivende<< fik tørret oliefyret med varmluft og fik det tændt igen. Reparatøren sagde, at han ville komme igen nogle dage efter for at kontrollere kedlens tilstand. Han efterlod oliefyret uden at lukke af og uden at påsætte udluftningsslangen. Efterfølgende forsøgte I, at få reparatøren til at komme for at efterse og samle oliekedlen. I anførte, at reparatøren ikke ønskede at komme tilbage for at udføre sit arbejde, da han ikke brød sig om jeres tone.

I klagede til >>den erhvervsdrivende<< pr. mail den 8. december 2013. I klagen krævede I at oliefyret blev udskiftet med et nyt. Det var installeret forkert med det resultat, at det var gået ud og havde fået rust i bunden.

Den 10.december 2013 fik I svar tilbage fra >>den erhvervsdrivende<< om, at de ikke ville foretage sig yderligere på grund af jeres tone over for >>den erhvervsdrivende<<, som blev opfattet vredladende.

I havde kontaktet fabrikanten af oliekedlen i Danmark for at få dem til at vurdere om installationen var udført korrekt. I havde desuden medsendt billeder til fabrikanten, så de havde dem at gå ud fra.

>>Fabrikanten<< skrev i svaret at:

  • Alle aftræk fra oliefyret skulle udføres lodret og udmunde over tag. (min. 30 cm over tagfladen)
  • Der manglede en rense- og inspektionsmulighed på aftrækket, i stedet for bøjningen, lige efter kedlen.
  • Aftrækket skulle være CE-godkendt, også til oliefyrede anlæg.
  • Den grå fleksible slange skulle gå fra indsugningsstykket over kedlen ned over toppen af kedlen og monteres på den sorte studs på brænderen, så kabinettet kunne monteres (topplade samt frontlåge)

Til jeres klage har >>den erhvervsdrivende<< anført, at installationen var udført efter forskrifterne. Den aften hvor fyret gik ud var der en kraftig vind fra sydvest med slagregn, og det kan ikke altid undgås, at der kommer vand ind gennem skorstenen. >>Den erhvervsdrivende<< gjorde samtidig opmærksom på, at I ikke var de eneste der havde fået vand ind den aften.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at der er tale om en kondenserende oliekedel og at der ikke findes noget krav om, at skorstenen skal gå over tagrygningen, da der ikke er nogen røgudvikling.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at grunden til at håndværkeren ikke vendte tilbage for at færdigøre samlingen af oliefyret var, at han følte sig overfuset og derfor ville afvente jeres reaktion.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at I fra starten fik dekort på prisen på alt el-arbejde.

Som kommentar til den besvarelse >>fabrikanten<< har sendt til jer, har >>den erhvervsdrivende<< yderligere anført:

  • >>Den erhvervsdrivende<< vil gøre opmærksom på at der er tale om et kondensende oliefyr, hvorfor der er brugt plastikrør til den indvendige del af aftrækket og udvendigt er der anvendt aluminium som foreskrevet i installationen.
  • Inspektionslemmen sidder udvendigt og ikke indvendigt.
  • Friskluftindtaget (den grå slange)til brænderen demonteres for at kunne servicere oliekedlen.

>>Den erhvervsdrivende<< afventede desuden en undskyldning for ordlyden i jeres mails.

I har i relation til >>den erhvervsdrivendes<< bemærkninger svaret, at det fra starten var oplyst, at der var tale om en kondenserende oliekedel, og at det ikke har indflydelse på kendsgerningen, at det er installeret forkert med den konsekvens at der kommer vand ind i oliekedlen.

I har haft >>en anden erhvervsdrivende<< ude for at kigge på skorstenen. Da de åbnede for skorstenens udvendige lem kom der en masse vand ud. I oplyser, at >>den anden erhvervsdrivende<< var af den opfattelse, at der manglede en afløbsmulighed for at hindre, at vandet ikke løb ind i selve oliekedlen.

Med hensyn til el-arbejdet oplyser I, at det drejer sig om installation af 2 stikkontakter. I anser ikke dette som en kompensation for de problemer I har haft.

Efter jeres klage til Forbrugerklageudvalget har I løbende haft problemer med oliefyret som er gået ud flere gange. Når I har haft problemer med at starte det op, har I tilkaldt >>den erhvervsdrivende<< eller >>en anden erhvervsdrivende<< for at få dem til at startet op igen.

I er bange for at der kan gå ild i oliefyret på grund af problemerne.

I oplyser, at >>den anden erhvervsdrivende<< i slutningen af november og starten af december 2014 var hos jer for at rense oliefyret og udskifte dysen, for at kunne få startet fyret op igen. Dette skete, fordi I ikke kunne få fat i >>den erhvervsdrivende<<. Den 6. december fik I fat i >>den erhvervsdrivende<< der sendte en reparatør ud til jer. Han fik gang i oliefyret igen og fortalte jer at det var termostaten der var problemer med. Reparatøren efterlod oliefyret usamlet.

Den 9. januar 2015 gik fyret ud igen og I fik tilkaldt >>den erhvervsdrivende<<. Denne gang skilte de oliefyret grundigt ad. >>Den erhvervsdrivende<< fik startet oliefyret og meddelte, at det var termostaten der var problemet. Oliefyret blev ikke samlet helt, da de forlod jeres hjem.

I har i en mail den 3. februar 2015 oplyst at der stadig kommer vand ind i oliefyret, samt at det stadigvæk går ud.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser i en mail sendt den 17. februar 2015, at >>den erhvervsdrivende<< den 9. januar 2015 havde været hos jer for at lave en større servicering og rensning af oliekedlen. >>Den erhvervsdrivende<< kunne se at der havde været andre der havde justeret oliekedlen.

Desuden havde >>den erhvervsdrivende<< bestilt en ny model tagaftrækshætte som vil blive installeret. >>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at alt dette arbejde er sket uden beregning.

Du har den 23. februar oplyst at den nye hætte endnu ikke er installeret på skorstenen.

Begrundelse

Førend der skal ske udbedring af en mangel ved en salgsgenstand, skal der være tale om en mangel, der ikke er forårsaget af køber selv. Der skal endvidere være reklameret overfor sælger inden to år efter salgsgenstandens overgivelse til køber.

Der er ingen oplysninger der indikerer at I er skyld i oliefyrets problemer. Desuden har >>den erhvervsdrivende<< selv oplyst, at det ikke kan undgås, at der kommer vand ind.

I har oplyst, at I har reklameret overfor >>den erhvervsdrivende<< den 27. november 2013. Dette er ikke blevet bestridt af >>den erhvervsdrivende<<. Oliekedlen blev installeret i februar 2013 og I har således reklameret rettidig overfor sælger, jf. Købelovens § 83.

>>Den erhvervsdrivendes<< 1-årige garanti gælder kun for fabrikationsfejl på oliekedel og varmtvandsbeholder. Det er derfor den lovpligtige reklamationsret der skal bruges i forbindelse med fejl og mangler ved installationen og skorstenen.

Det følger af Købelovens § 76, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger, hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger på varens indpakning, i annoncer eller andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab, hvis sælger har forsømt at give køber oplysning om forhold der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden og som sælger kendte eller burde kende, eller hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Hvis >>den erhvervsdrivende<< var klar over, at det ikke kunne undgås at der ville komme vand ind i fyret ved kraftig regn, burde sælger have oplyst dette til jer. I havde dermed haft mulighed for at tage dette med I jeres vurdering før I købte.

>>Den erhvervsdrivendes<< viden om at der var mulighed for, at der kunne trænge vand ind gennem skorstenen, burde have fået >>den erhvervsdrivende<< til at installere skorstenen på en måde, så det vand der eventuelt måtte kunne trænge igennem skorstenen ville blive afledt, så det ikke ville ende inde i selve oliefyret.

At der konstateres rust i bunden af oliefyret den 27. november 2013 tyder på, at der er trængt vand ind før den aften, da rustdannelse ikke er noget der sker over en nat, men som regel over længere tid og påvirkning.

Ifølge Købelovens § 78 stk. 4 skal sælgeren opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden afgift og uden ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden forholdsmæssige omkostninger, lade manglen afhjælpe for sælgerens regning.

I tilkalder >>den erhvervsdrivende<< første gang den 27. november 2013 og >>den erhvervsdrivende<< får oliekedlen til at starte igen. >>Den erhvervsdrivende<< samler ikke oliefyret fuldstændig og har ikke øjeblikkeligt forsøgt at begrænse yderligere skader ved at hindre, at der kan trænge vand gennem skorstenen samt efterfølgende at kontrollere om kedlen har taget skade.

>>Den erhvervsdrivende<< henviser til, at man først ønsker en undskyldning for, hvad >>den erhvervsdrivende<< opfatter som, en overfusning fra jeres side, >>den erhvervsdrivende<< ønsker ikke at færdiggøre reparationen af oliefyret før dette er sket.

At I udtrykker jeres frustration til >>den erhvervsdrivende<<s reparatør berettiger ikke >>den erhvervsdrivende<< til at undlade at udbedre manglen på installationen inden for rimelig tid.

I har flere gange forsøgt at tilkalde >>den erhvervsdrivende<< for at få dem til at reparere oliefyret, da det efterfølgende er gået ud af flere omgange til stor gene for jer.

I oplyser at >>den erhvervsdrivende<< var på besøg hos jer den 6. december 2014, da fyret var gået ud. I ugerne inden har I haft >>en anden erhvervsdrivende<< til at hjælpe med at få gang i oliefyret, da I ikke kunne komme i kontakt med >>den erhvervsdrivende<<.

>>Den erhvervsdrivendes<< reparatør fik gang i oliefyret og fortalte jer at det var termostaten der havde været problemer med.

>>Den erhvervsdrivende<< har den 9. januar 2015 lavet en grundig reparation af oliefyret samt bestilt en ny hætte til skorstenen for at hindre yderligere indtrængen af vand.

Den 2. februar går oliefyret ud og I konstaterer at der kommer vand i oliefyret. Igen tilkalder I >>den erhvervsdrivende<< der efterfølgende får gang i fyret igen og renser dysen.

I er stadig ikke tilfreds med >>den erhvervsdrivende<<s forsøg på at udbedre manglen.

Du har den 23. februar oplyst, at den nye hætte endnu ikke er installeret på skorstenen.

En sælger har som udgangspunkt lov til at prøve at udbedre manglen. Dette skal ske inden for ”rimelig tid” jf. Købelovens § 79 stk. 1. Hvor lang tid ”rimelig tid” er, afhænger af varen beskaffenhed, hvor kompliceret manglen er samt købers behov for varen.

Det er Forbrugerklageudvalgets vurdering, at et velfungerende oliefyr er en nødvendighed i jeres dagligdag. Det er derfor vigtigt, at I får udbedret manglen hurtigst muligt. Da et oliefyr kan være teknisk kompliceret giver det dog >>den erhvervsdrivende<< et vist antal forsøg over tid til at udbedre manglen.

Med >>den erhvervsdrivendes<< reparation den 27. november 2013, 6. december 2014 og 9. januar 2015 har >>den erhvervsdrivende<< 3 gange forsøgt at udbedre manglen som består i, at oliefyret går ud samt at der konstateres vand i bunden af fyret. Desuden er der forløbet mere end et år, siden I første gang den 27. november 2013 kontaktede >>den erhvervsdrivende<< for at få udbedret manglen.

Det er Forbrugerklageudvalgets vurdering, at >>den erhvervsdrivende<< har haft 3 afhjælpningsforsøg på samme mangel, og at det ikke har resulteret i en udbedring af manglen.

Forbrugerklageudvalget vurderer, at >>den erhvervsdrivende<< har haft tilstrækkeligt med afhjælpningsforsøg fordelt over længere tid, og at manglen stadig foreligger. Forbrugerklageudvalget vurderer derfor, at I ikke er forpligtet til at afvente yderligere afhjælpning fra >>den erhvervsdrivende<<.

Afhjælpning kan dermed ikke anses for at være sket inden for rimelig tid. I får derfor medhold i jeres klage.

I er derfor berettiget til at kræve omlevering eller ophævelse af købet jf. Købelovens § 78 stk. 4.

Der er ikke grundlag i lovgivningen for erstatning for svie og smerte. I kan derfor ikke kræve erstatning for dette.

Ifølge Købelovens § 80 er der mulighed for at kræve skadeserstatning for tab som følge af manglen. I har ikke godtgjort, at I har haft økonomisk tab som følge af manglen. I har derfor ikke krav på erstatning på dette område.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklageudvalgets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg med senere ændringer, § 31 modsætningsvist.

Med venlig hilsen

Forbrugerklageudvalget

Jannik Isidor

Formand

Scroll til toppen