Betaling for TV der ikke kunne repareres

Afgørelse

Du får delvist medhold i din klage. Du skal betale for de 2 reservedele, der blev benyttet til reparations forsøget, da du har accepteret bestillingen af reservedelene.

Da Tv’et ikke kan repareres, skal du ikke betale for yderligere omkostninger i forbindelse med reparations forsøget.

Den samlede pris for reservedele og fragt er 1.321,87 kr. Da du har betalt 1.700 kr., skal >>den erhvervsdrivende<< tilbagebetale 378,13 kr. til dig.

Tilbagebetalingen af de 378,13 kr. skal ske inden 30 dage fra dags dato. Betales der efter fristens udløb, påløber der renter frem til betaling finder sted, jf. § 5 i Renteloven.

Indledning

Klagen er modtaget den 14. oktober 2013. Sagen vedrører forgæves forsøg på reparation af Thomson LCD TV og betaling for reservedele hertil.

Du har fremsat krav om, at >>den erhvervsdrivende<< skal tilbagebetale det samlede beløb, du har betalt for reparation og reservedele.

>>Den erhvervsdrivende<< ønsker ikke at efterkomme dit krav, da du havde fået oplyst, at der skulle betales for reservedele, der blev bestilt hjem. Desuden burde du ved indlevering have oplyst, at Tv’et havde været tabt på gulvet. Dermed kunne revnen i skærmen have været opdaget tidligere.

Sagsfremstilling

Du klagede til Forbrugerklageudvalget den 10. oktober 2013.

Det fremgår af din klage, at du havde afleveret dit TV til undersøgelse og reparation hos >>den erhvervsdrivende<< i maj 2013. I forbindelse med afleveringen betalte du et acontobeløb à 700,- kr. Efterfølgende blev du bedt om at betale yderligere 1.000,- kr. for reservedele, der skulle bestilles hjem.

Efter >>den erhvervsdrivende<< havde konstateret, at Tv’et ikke kunne repareres, blev der ringet til din far angående afhentning og betaling af 195,- kr.

Det fremgår endvidere, at du fik din søster til at ringe til >>den erhvervsdrivende<<, da du ikke ville betale for reservedele, som ikke blev brugt. >>den erhvervsdrivende<< oplyste ved samtalen, at udgifterne løb op i 2.000,- kr., og at du derfor skulle betale differencen, da du skal betale for arbejdstimer og reservedele.

Slutteligt fremgik det af din klage, at du ventede omkring en måned på undersøgelsen af Tv’et. Du afleverede ikke et TV, hvor der havde problemer med skærmen, da Tv’et aldrig havde været væltet eller faldet. Desuden havde du ikke accepteret, at skærmen skulle ordnes.

Ved partshøring af >>den erhvervsdrivende<< oplyste de følgende:

Du indleverede den 3. maj 2013 et Thomson LCD TV til reparation. Du indbetalte a conto 700,- kr. for reparationen. Teknikeren hos >>den erhvervsdrivende<< undersøgte Tv’et og bestilte en reservedel i form af en ny strømforsyning (primær strømforsyning). Monteringen af den nye strømforsyning var ikke tilstrækkelig, da det viste sig, at endnu en powersupply (højspændingsstrømforsyning) til højspænding var defekt.

>>Den erhvervsdrivende<< indhentede en pris på den nye højspændingsstrømforsyning, hvorefter du blev kontaktet og oplyst om pris og porto på 919,77 kr. og 65,- kr. Den 15. juni 2013 accepterede du prisen og indbetalte 1.000,- kr.

Efter montering af de nye reservedele, var der fortsat intet billede på skærmen, men lyden var i orden. Ved nærmere eftersyn blev det konstateret, at LCD var revnet og dermed årsag til fejlen. Efter konstatering af fejlen, havde >>den erhvervsdrivende<< forgæves forsøgt at få fat i dig.

På værkstedskvitteringen er der skrevet, at LCD-displayet ikke kan laves.

Medio september 2013 blev >>den erhvervsdrivende<< kontaktet af dig. Du blev forklaret sagens gang, og at der ikke var returret på specifikke reservedele, der skulle bestilles hjem. Dette er et princip >>den erhvervsdrivende<< har overfor alle kunder, og det er grunden til, at de opkræver et forudbetalt acontobeløb.

På forespørgsel bekræftede du overfor >>den erhvervsdrivende<<, at Tv’et havde været væltet eller faldet på gulvet en gang. En Oplysning >>den erhvervsdrivende<< gerne ville have haft allerede ved indleveringen af Tv’et.

>>Den erhvervsdrivende<< har yderligere oplyst, at den primære strømforsyning kostede 272,10 kr. plus forsendelse à 65,- kr. Arbejdsløn var på 585,-kr. og prisen for udsmidning af Tv’et ca. 150,- kr. svarende til 10,- kr. pr. kilo.

Tv’et er købt hos >>anden forretning<< og ikke hos >>den ervhvervsdrivende<<.

Ved partshøring af dig stiller du spørgsmålstegn ved, hvorfor revnen i LCD’en ikke blev opdaget i første omgang. Du mener, at der er tale om arbejdssjusk, da du aldrig blev spurgt om dette ved indlevering af Tv’et. Du indleverede Tv’et, da det ikke ville tænde hver gang og ikke pga. vold mod det, da det aldrig er væltet eller faldet.

Derudover spørger du, hvordan >>medarbejder<< (>>den erhvervsdrivende<<) vidste, at du var flyttet til Danmark. Før du flyttede til Danmark ringede du til >>medarbejder<< for at spørge til Tv’et. Det var på dette tidspunkt stadigvæk ikke færdig, hvorfor du gav >>medarbejder<< dit fars nummer, så han kunne ringe til din far, når Tv’et var klar.

Du oplyser, at du aldrig har ringet til >>medarbejder<< fra Danmark. Som beskrevet før var det din søster i >>by/bygd 1<<, der ringede til >>medarbejder<<. Da >>medarbejder<< ikke havde formået at få repareret Tv’et og var blevet umulig at snakke med, begyndte du og din søster at undersøge, om det var muligt at få pengene tilbage for reparationen. Indtil da regnede du med at få et velfungerende TV tilbage, da du havde betalt mange penge for det.

Yderligere skriver du, at det fremgik af de forskellige mails, at der ikke var styr på, om reservedelen var bestilt eller sendt. Du blev lovet af >>medarbejder<<, at reservedelen var bestilt og kunne komme inden for en uge eller to. Til sidst ville du ikke vente længere og ville annullere reparationen. Du anførte, at >>medarbejder<< kæmpede for at fortsætte, da han allerede havde bestilt reservedelen. Du mente derfor, at det var >>medarbejders<< ansvar, at han havde brugt tid og penge på at vente, når han blot kunne have sagt, at det ville komme til at tage alt for lang tid.

Du finder, at bestillingen kunne være blevet annulleret i stedet for at spørge ind til, hvornår reservedelen var på lager igen. >>medarbejder<< kunne have ringet til dig, da du på det tidspunkt stadig boede i >>By/Bygd 2<<.

Slutteligt konkluderer du, at Tv’et ikke blev undersøgt grundigt nok i første omgang. Du stillede spørgsmål ved, om det overhovedet kunne bevises, at revnen ikke er sket på værkstedet. Stædigheden omkring bestilling af reservedele var >>medarbejders<< ansvar, og afbestilling burde ske uden omkostninger for nogen af parterne. Du mente ikke, at det var dit ansvar, at Tv’et ikke var afhentet endnu, idet >>medarbejder<< havde fået din fars nummer. Derudover mente du heller ikke, at du lige pludselig skulle betale for arbejdstimer.

Ved yderligere partshøring af >>den erhvervsdrivende<< oplyser >>den erhvervsdrivende<<, at de havde hørt fra andre i >>By/Bygd 2<<, at du var flyttet til Danmark. Derudover oplyser >>den erhvervsdrivende<<, at det var uklart om det er dig eller din søster, som >>den erhvervsdrivende<< havde talt i telefon med angående Tv’et. Det blev ved denne samtale oplyst, at Tv’et havde været en tur på gulvet. >>den erhvervsdrivende<< ville gerne have haft denne oplysning før den første gennemgang af Tv’et.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyste endvidere, at alt sammenlagt, inklusiv tid brugt på korrespondance, havde reparationen af Tv’et kostet ca. 6.000,- kr.

Yderligere oplyser >>den erhvervsdrivende<<, at det er svært at skaffe reservedele til ældre TV, hvorfor >>den erhvervsdrivende<< har den politik, at de opkræver et acontobeløb à 700,- kr. når genstande indleveres til reparation. Hvis genstanden ikke kan repareres tilbagebetales acontobeløbet. Hvis genstanden kan repareres, men med yderligere reservedele oplyses kunden om dette, samt prisen på reservedelene. Hvis kunden accepterer bestilling af reservedele og reparation, repareres genstanden. I dette tilfælde blev du oplyst, at reparationen foruden acontobeløbet ville koste yderligere 1.000,00 kr. Du accepterede dette, hvorfor reparationen blev påbegyndt.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at da de kom ind til skærmen opdagede de, at den var revnet og oplyste dig om dette. Der var ingen mulighed for at opdage revnen ved første gennemsyn, da du ikke havde oplyst >>den erhvervsdrivende<< korrekt om fejlen. Derfor havde >>den erhvervsdrivende<< ikke undersøgt skærmen fra starten.

Endeligt oplyser >>den erhvervsdrivende<<, at de stadig havde Tv’et og reservedelene i deres varetægt, da du ikke ønskede at få det tilbage.

Begrundelse

Det er oplyst til sagen, at Tv’et er købt hos >>anden forretning<<, men indleveret til reparation hos >>den erhvervsdrivende<<. Der er således ikke tale om en reklamation over et TV købt hos >>den erhvervsdrivende<<, men en klage over betaling for reparations forsøg udført af >>den erhvervsdrivende<<.

>>Den erhvervsdrivende<< s reparatør angiver, at Tv’et ikke kan repareres, da det efter yderligere undersøgelse blev konstateret, at der var en revne i skærmen. Den yderligere undersøgelse skete efter monteringen af den bestilte højspændingsstrømforsyning, som gav lyd på Tv’et, men ingen billede.

Hvis der er tale om periodiske fejl, kan det være vanskeligt for den erhvervsdrivende at lokalisere problemet. Det kan derfor være nødvendigt med flere reparations forsøg inden fejlen findes.

Forbrugerklageudvalget finder, at >>den erhvervsdrivende<< har foretaget de reparations forsøg, der er nødvendige for at konstatere fejlen. Du har samtidigt accepteret at betale for reservedelene. >>den erhvervsdrivende<< har efterfølgende meddelt, at Tv’et ikke kunne repareres på grund af revnen i skærmen, som ikke var synlig uden yderligere adskillelse.

Din accept af bestilling af reservedele betyder, at du accepterede, at >>den erhvervsdrivende<< skulle foretage reparationen af Tv’et. Der var derfor ikke tale om en undersøgelse for at få et tilbud på reparation.

>>Den erhvervsdrivende<< oplyser, at acontobeløbet ville blive betalt tilbage, hvis Tv’et ikke kunne repareres. Forbrugerklageudvalget finder, at det kan opfattes på den måde, at du ikke skal betale for selve reparations forsøget, når Tv’et ikke kan repareres.  De specifikke reservedele, der blev bestilt hjem, var du udtrykkeligt blevet oplyst om, at du skulle betale for, hvis der skulle foretages forsøg på en reparation.

>>Den erhvervsdrivende<< har ikke godtgjort over for Forbrugerklageudvalget, at du er blevet udtrykkeligt informeret om, at du skulle betale for reparations forsøget, hvis Tv’et ikke kunne repareres. Forbrugerklageudvalget finder derfor, at du ikke skal betale yderligere for reparations forsøget.

Forbrugerklageudvalget finder ikke, at du udtrykkeligt har bedt >>den ervhvervsdrivende<< om at afbestille højspændingsstrømforsyningen og dermed indstille reparationen. Dette undtager dig derfor ikke fra at betale for højspændingsstrømforsyningen.

Du blev bedt om at betale et a conto beløb à700,- kr. for reservedele, og 1.000,- kr. for højspændingsstrømforsyningen. I alt havde du betalt 1.700,- kr. Ifølge >>den erhvervsdrivendes<< oplysninger kostede den primære strømforsyning 272,10 kr. plus forsendelse á 65,- kr. Højspændingsstrømforsyningen kostede 919,77 kr. plus forsendelse à 65,- kr. Samlet beløb for reservedelene er derfor 1321,87 kr.

Forbrugerklageudvalget finder, at du i alt skal betale 1321,87 kr. for reservedelene til reparationsforsøget. >>den erhvervsdrivende<< skal tilbagebetale det resterende beløb af de 1.700,- kr. Du skal derfor have 378,13 kr. tilbage. Afhenter du ikke dit TV inden for rimelig tid kan >>den erhvervsdrivende<< kræve dækning for udgifter til bortskaffelse af Tv’et.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklageudvalgets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg med senere ændringer, § 31 modsætningsvist.

Med venlig hilsen

Forbrugerklageudvalget

Jannik Isidor

Formand

Scroll til toppen