Rengøring af din lejlighed i forbindelse med fraflytning

AFGØRELSE

 Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse, herunder rengøring af boligen, beliggende XX, 39XX YY.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter: 

 1. Ansøgning om boligbytning den 14. august 2013, fornyet efter betaling af restance.
 2. Godkendelse af boligbytning med person Z den 20. september 2013
 3. Tillæg til lejekontrakt om boligbytning den 1. oktober 2013
 4. Boligselskabet Y godkender opsigelse af lejemålet pr. 1. november 2013
 5. Synsrapport vedrørende lejligheden den 1. november 2013
 6. Fraflytningsafregning den 17. december 2013
 7. Klage af 28. maj 2014 til Boligklagenævnet over afregningen
 8. Boligselskabets bemærkninger af 4. november 2015 (vedrører i det væsentlige størrelsen af varmeregningen, som ikke behandles her).

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du i august måned 2013 søgte boligselskabet Y om at bytte bolig med person Z. Du boede på daværende tidspunkt på adressen, XX, i byen X og person Z boede på adressen, XXX, i byen YY.

I forbindelse med boligselskabets godkendelse af boligbytningen blev du gjort opmærksom på, hvilke muligheder du og person Z havde i henhold til lejeforordningen ved gennemførelse af bytningen.

Ifølge tillæg til lejeaftalen, underskrevet den 1. november 2013 valgte du og person Z at bytte boliger i henhold til lejeforordningens § 59, st. 4, nr. 1, hvorefter:

”De to lejere indtræder således i alle rettigheder og pligter vedrørende de boliger, som de bytter sig til, herunder:

 1. de overtager hinandens depositum
 2. de hæfter for eventuelle skader
 3. De vil modtage tilbagebetaling eller krav om ekstrabetaling vedrørende deres nye boliger, når vand – og varmeregnskaberne er afsluttet.”

Du flyttede ikke ind i lejligheden på adresse XXX, i byen Z, men opsagde den straks til fraflytning den 31. oktober 2013.

Boligselskabet Y bekræftede din opsigelse i brev af 1. oktober 2013.

Af fraflytningsafregningen den 17. december 2013 fremgår, at du havde et tilgodehavende på 8.583,22 kr., som du fik udbetalt.

Af afregningen fremgår bl.a. at du skulle betale udgiften til normalistandsættelse på 2.951,80 kr. og udgiften til rengøring på 2.800,- kr.

Du har i klagen oplyst, at udgiften til malerarbejde 2.951,80 kr. ikke indgår i klagen, men at du er utilfreds med, at du skal betale for rengøring af boligen. Du henviser til, at enhver ved, at man skal passe på sin bolig, og at dem, du byttede bolig med, er ligeglade med de konsekvenser, som bytningen får for andre.

Du beder derfor boligselskabet om at sende regningen på 2800.- kr. videre til person Z og henviser til, at du aldrig flyttede ind i lejligheden. Du finder det ikke acceptabelt, at andres misbrug og fejl ender hos uskyldige.

 Lovgrundlag:

Af § 59 stk.3 og stk. 4 nr. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer fremgår følgende:

Stk. 3. Det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.

Stk. 4. Lejerne kan foretage boligbytning på en af følgende måder:

1) de kan aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter.

Af § 77 i samme forordning fremgår, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages normalistandsættelse af boligen, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

 • § 59 og 77 er citeret fuldt ud under lovgrundlaget, nederst i afgørelsen.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du ud over istandsættelse af boligen, på adressen XXX, i byen ZY skal betale for rengøring af denne.

Begrundelse for afgørelsen er, at du og person Z ved boligbytningen har valgt at indtræde i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter.

Dette indebærer bl.a., at du skal overholde § 77 i Landstingsforordningen, hvoraf det fremgår, at du ved fraflytning af boligen skal afholde udgifterne ved normalistandsættelse af boligen, herunder også rengøring af denne, såfremt rengøringen er mangelfuld.

Det forhold, at du ikke flyttede ind i lejligheden, er uden betydning for afgørelsen, idet du ved aftalen med person Z om boligbytning og boligselskabets godkendelse af denne var indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der påhvilede lejer ved bytningen.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder herved Boligselskabet Y`s afgørelse, hvorefter du i forbindelse med fraflytning af lejligheden skal betale for rengøring af denne.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsselskab.

Venlig hilsen

Lise Mørup Dalsgaard

Suppleant for

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Boligselskabet Y. Der henvises til lejemål XXXX

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

 • 59. Lejere i Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsboliger kan lade sig opnotere på en ønskeflytningsliste.

Stk. 2. Aftaler lejerne at bytte boliger indbyrdes, kan det foregå uden, at de lader sig opnotere på ønskeflytningsliste.

Stk. 3. Det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.

Stk. 4. Lejerne kan foretage boligbytning på en af følgende måder:

1) At aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter.

2) At aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og 78.

Stk. 5. Ved boligbytning efter stk. 4, nr. 2, kan udlejer modsætte sig en lejers ønske om selv at ville gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål, såfremt der er forløbet mere end 5 år fra lejemålet sidst blev normalistandsat.

Stk. 6. Såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 4, nr. 2, af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, afholdes ekstraudgifterne af den fraflyttende lejer.

Stk. 7. Lejere i personaleboliger kan ikke uden udlejers samtykke foretage boligbytning.

Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om ønskeflytninger og boligbytning.

 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

Scroll til toppen