Tilbagebetalings pligt i samme tidsrum eller formål

Det Sociale Ankenævn har den 6. december 2017 behandlet din klage over Kommunens afgørelse om udlæg i din førtidspension i perioden marts til juli 2015 og har truffet følgende:

Sags nr.: 2017 – 16283

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du får medhold i din klage. Kommunen skal derfor tilbagebetale de opkrævede beløb for perioden, hvor der er foretaget udlæg i din førtidspension vedrørende offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt.

Sagen afgøres efter dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer samt Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Redegørelse:

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den 7. august 2015. I klagen anførte du, at du havde fået accept på, at du fra januar skulle få udbetalt din førtidspension hver 14. dag. Du klagede nu over, at der var sendt en regning. Dette mente du var en fejl, og du ville have det undersøgt. Du anførte, at du håbede på, at det ikke blev medregnet i din pension.

Du havde vedlagt 2 af dine lønspecifikationer for april og juli 2015, hvor det fremgik, at du blev trukket 700,- kr. af din løn for tilbagebetaling af hjælp.

Derudover havde du vedlagt et kontoudtog fra kommunen dateret 30. juni 2015, hvor der er anført 2 poster.

Den ene post var på 1.211,- kr. under teksten ”Bolig & Teknik akilig. il.il. (1241)”. Den anden post havde teksten ”ikiuutit akilig. utertitass 00 (1411)” hvor det fremgik, at du havde fået løntræk på 700,- kr. hver måned fra og med marts til og med juli 2015. Løntrækket vedrørte også februar, der dog først blev trukket den 16. juni 2015.

Det fremgik desuden, at samlet gæld pr. 1. januar 2015 var på 6.533,96 kr. og at den var på 2.333,96 kr. pr. 30. juni 2015.

Af kommunens posteringsoversigt for dig fremgår det under posten ”1411 HJÆLP MED TILBAGEB.PLIGT 00”, at du har fået hjælp med tilbagebetalingspligt til husleje på 4.069,- kr. den 10. november 2009 samt til el-restance på 4.231,75 kr. den 5. august 2010. Kommunen havde inddrevet noget af denne tilbagebetalingspligtige hjælp i 2010 og 2011, hvilket gav et restbeløb på offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt på 6.533,96 kr. Efterfølgende har kommunen ikke trukket yderligere før den 9. marts 2015, hvor kommunen for første gang laver et løntræk i din førtidspension på 700,- kr.

Det fremgår af sagens akter, at du i 2013 fik tildelt førtidspension med virkning fra 1. april 2011.

Du fik 9.083,- kr. i førtidspension pr. måned i 2015.

Kommunen har over for Det Sociale Ankenævn oplyst, at beløbet på. 1.211,- kr. som fremstår på kontoudtoget under teksten ”Bolig & Teknik akilig. il.il (1241)” vedrører regning for hundeaflivning og kørsel af båd.

Lovgrundlag:

Efter § 15 i dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension bevilges personlige tillæg efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt:

 1. der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
 2. en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 4. Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

Ifølge § 18 har modtagere af førtidspension pligt til at underrette kommunen henholdsvis Landsstyret om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.

Stk. 2. Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller hvor tilkendelse er sket på et urigtigt grundlag.

Stk. 3. Er der uberettiget udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.

Ifølge § 23 kan førtidspension ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning. Aftaler om sådanne krav er ugyldige. Jf. dog § 15, stk. 2, og § 18, stk. 3.

Efter § 27 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tilbagebetaling af uberettiget modtaget offentlig hjælp, såfremt modtageren af offentlig hjælp:

 1. Mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger jf. § 26.
 2. Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordning.
 3. Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som den udbetalte offentlige hjælp.

Vurdering:

Det fremgår ikke af sagsakterne, hvornår Kommunen har truffet afgørelse om at foretage udlæg i din førtidspension til betaling af offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt.

Det Sociale Ankenævn anser, at kommunen har truffet afgørelse om dette den 9. marts 2015, da kommunen for første gang foretager løntræk i din førtidspension. Da kommunen ikke har kunnet godtgøre, at der er en skriftlig afgørelse, finder Det Sociale Ankenævn, at du ikke har fået korrekt klagevejledning. Du er derfor stadig klageberettiget.

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen ikke kunne fortage udlæg i din førtidspension i perioden marts til juni 2015 vedrørende kommunens afgørelser om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt af 10. november 2009 samt 5. august 2010.

Begrundelsen herfor er, at efter den dagældende forordning om førtidspension, kunne der ikke foretages modregning i førtidspension, medmindre det drejer sig om tilbagebetaling af personligt tillæg til førtidspension eller der uberettiget er udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold.

Efter forordningen om offentlig hjælp kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af offentlig hjælp uberettiget modtaget offentlig hjælp, hvis du senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum eller formål som den udbetalt offentlige hjælp.

Det ses ikke, at Kommunen har truffet afgørelse om dette.

Kommunen kunne derfor ikke fortage udlæg i din førtidspension i perioden marts til juni 2015 vedrørende kommunens afgørelser om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt af 10. november 2009 samt 5. august 2010.

Kommunen skal derfor tilbagebetale de opkrævede beløb for perioden, hvor der er foretaget udlæg i din førtidspension vedrørende offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt.

Det Sociale Ankenævn skal gøre opmærksom på, at Det Sociale Ankenævn anser, at du samtidig klager over Kommunens afgørelser om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt af 10. november 2009 samt 5. august 2010, udbetaling af førtidspension hver 14. dag samt regning for hundeaflivning og kørsel af båd.

Disse afgørelser har Det Sociale Ankenævn behandlet separat på sagsnr. 2015-7697.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunens afgørelse ændres. Kommunen skal derfor tilbagebetale de opkrævede beløb for perioden hvor der er foretaget udlæg i din førtidspension vedrørende offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og kontoret i byen.

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

§ 15. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt:

 1. der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
 2. en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 4. Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

§ 18. Modtagere af førtidspension har pligt til at underrette kommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.

Stk. 2. Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, eller hvor tilkendelse er sket på et urigtigt grundlag.

Stk. 3. Er der uberettiget udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.

§ 23. Førtidspension kan ikke gøres til genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning. Aftaler om sådanne krav er ugyldige. Jf. dog § 15, stk. 2, og § 18, stk. 3.

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om tilbagebetaling af uberettiget modtaget offentlig hjælp, såfremt modtageren af offentlig hjælp:

 1. Mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger jf. § 26.
 2. Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordning.
 3. Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som den udbetalte offentlige hjælp.

§ 28. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:

 1. Der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.
 2. Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt i medfør af stk. 1, nr. 2, skal dette meddeles modtageren af offentlig hjælp skriftligt, senest samtidig med udbetaling af den offentlige hjælp. Kommunalbestyrelsen kan bevilge henstand med tilbagebetalingen, hvis modtageren og dennes ægtefælle eller ligestillede samlever udelukkende modtager offentlig hjælp.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter forløbet af 1 år efter udbetalingen af den offentlige hjælp beslutte, at tilbagebetalingspligten bortfalder.

Scroll til toppen