Du ikke skal betale for rengøring af boligen

AFGØRELSE  

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for rengøring af boligen, beliggende adresse XX, i byen YX.

Du får således medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter: 

  1. Indflytningsrapport af den 3. februar 2014
  2. firma YY´s faktura af den 7. august 2016 vedrørende rengøring af boligen
  3. Synsrapport vedrørende lejligheden den 8. august 2016
  4. Flytteopgørelse af den 5. oktober 2016
  5. Klage af den 1. februar 2017 til Boligklagenævnet over afregningen
  6. Boligselskabets bemærkninger af den 8. maj 2017

Redegørelse:

Det fremgår af synsrapporten, at du den 3. februar 2014 flyttede ind på adressen XXX, i byen YX, og at du den 20. juni 2016 fraflyttede boligen. Det fremgår desuden af synsrapporten, at du skal betale for normalistandsættelse. Endelig fremgår det, at nøglerne blev modtaget, og at boligen ikke var blevet rengjort ved fraflytning.

Af den vedlagde faktura af 7. august 2016 fra firma YY fremgår det, at generel rengøring efter fraflytningen kostede 7. 200 kr.

Det fremgår af Boligselskabet Y´s flytteopgørelse af den 5. oktober 2016, at du skulle betale udgiften til normalistandsættelse på 17. 200 kr., udgiften til slibning og lakering af 2. mellemgang på 5. 775 kr., og udgiften til rengøring på 7. 200 kr., i alt 23. 892 kr.

Den 1. februar 2017 klagede du over denne afgørelse til Boligklagenævnet.

Du har i klagen oplyst, at udlejeren ikke var med til besigtigelsen af boligen, idet vurderingen foregik per telefon. Boligen blev efterladt pæn og ryddelig, og I afleverede nøglen. Efter at håndværkerne og malerne var færdige med at istandsatte boligen, returneredes nøglen til jer, så I kunne gøre rent igen.  Du afleverede herefter nøglen til boligselskabet, fordi I allerede havde rengjort boligen, og fordi det ikke var jeres ansvar at rydde op efter håndværkerne. I fik efterfølgende en regning for rengøring af boligen på 7.200 kr. Det fremgår endvidere af klagen, at I skulle fraflytte boligen på grund af skimmelsvamp. I den forbindelse fik I oplyst, at boligen ikke skulle males, da man først skulle fjerne skimmelsvampen. Det viste sig efterfølgende, at I skulle betale 17. 200 kr., for fjernelse af skimmelsvampen og maleriarbejdet. Du er indforstået med, at du skal betale for lakering af gulve, da det er jeres ansvar, men du er utilfreds med, at du også skal betale for fjernelse af skimmelsvamp og malerarbejdet.

Den 8. maj 2017 har Boligselskabet Y oplyst til Boligklagenævnet, at boligselskabet frafalder kravet vedrørende normalistandsættelsen. Boligselskabet beklagede også, at du ikke fik mulighed for at deltage i fraflytningssynet. Boligselskabet fastholdt kravet vedrørende rengøring af lejemålet, fordi der ikke blev rekvireret håndværksarbejde inden fraflytningssynet, og rengøringen også først blev bestilt efter synet.

Boligklagenævnet har den 26. maj 2017 partshørt dig over boligselskabets oplysninger. Boligklagenævnet har ikke hørt fra dig i denne anledning.

Lovgrundlag:

Af § 77 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer fremgår, at der ved fraflytning af en bolig skal foretages normalistandsættelse af boligen, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for rengøring af boligen, på adressen XX, i byen YX.

Boligklagenævnet finder, at fraflytningssynet burde have fundet sted i umiddelbar tilknytning til fraflytningen. Du flyttede ud af lejligheden den 20. juni 2016 og afleverede nøglerne i forbindelse hermed. Boligklagenævnet finder derfor, at du ikke kan være ansvarlig for de arbejder og den rengøring, som Boligselskabet iværksætter derefter.

Boligklagenævnet har desuden lagt vægt på, at fraflytningssynet ifølge rapportens ordlyd er foretaget den 8. august 2016, og at regningen fra rengøringsfirmaet er dateret den 7. august 2016.

Boligklagenævnet finder derfor, at og du ikke skal betale regningen for rengøring.

Du får således medhold i din klage.

Du har ret til at få tilbagebetalt dit gebyr. Du bedes derfor oplyse til Boligklagenævnet, på hvilken konto, du ønsker gebyret indbetalt.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn.

Afgørelse:

Boligklagenævnet ændrer herved Boligselskabet Y`s afgørelse, således at du ikke i forbindelse med fraflytning af lejligheden skal betale for rengøring af denne.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Boligselskabet Y.  Der henvises til lejemål XXXX 

Lovgrundlag: 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

  • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

Scroll til toppen