flytteafregning i forbindelse med boligbytning

Afgørelse

  Boligklagenævnet finder, at I skal betale for normalistandsættelse af boligen, beliggende YY, i byen Z. I får således ikke medhold i jeres klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Lejekontrakt af 2. februar 2015 vedrørende boligen XX, i byen Z
 2. Synsrapport af 29. april 2015 vedr. boligen
 3. Faktura af 19. juni 2015 på maling af lejligheden
 4. Flytteafregning den 15. juli 2015
 5. Klage af 3. september 2015
 6. Boligselskabets bemærkninger til klagen den 9. februar 2016
 7. Mail fra Boligselskabet den 16. maj 2017

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at I lejede boligenX, i byen Z fra den

 1. februar 2015. Boligen var en 3 værelses lejlighed på 70,10 m².

Det er oplyst, at I efterfølgende traf aftale om bytte af bolig med person N, på adressen ZZ, i byen Z. Boligbytningen skulle ske den 1. juni 2015.

I havde på det tidspunkt boet i jeres lejlighed fra den 27. januar 2015, og person N flyttede ind i sin hidtidige lejlighed den 15. januar 2007.

Begge parter valgte at flytte ind i hinandens boliger i april måned 2015.

I forbindelse hermed blev der foretaget syn af din bolig den 29. april 2015. Ifølge synsrapporten skulle vægge og lofter males 1 gang, badeværelset 2 gange, gulvene skulle lakeres, og linoleum i køkkenet pudses. Ifølge afregningen af 19. juni 2015 udgjorde malerregningen i alt 10.640.- kr.

Synsrapporten er underskrevet af dig, Person A.

Med fradrag af depositum og 5 procents fradrag som følge af jeres bopælsperiode, skulle I have 1.604.- kr. tilbagebetalt.

I klagen har I bl.a. oplyst, at aftalen om boligbyttet var, at boligbytningen skulle ske den

 1. juni 2015; men I valgte at bytte boliger før denne dato. I oplyser, at aftalen var, at depositum skulle overføres til de ny lejere og omvendt, således at I ikke skulle begynde forfra. I skulle hver især sørge for maling af lejlighederne, men boligselskabet havde uden at give jer besked overgivet lejligheden til

Det betød, at boligbytningen blev meget dyr, idet I på ny skulle betale for depositum.

Boligselskabet XX har den 9. februar 2016 oplyst, at anmodningen om boligbytte blev modtaget den 22. april 2015, og at der blev afholdt møde den 28. april 2015 mellem boligselskabet, jer og person N. I blev orienteret om reglerne for boligbytning, herunder reglerne i § 59, stk. 4, nr. 1, i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Lovgrundlag:

Af § 59 stk. 3 og stk. 4 nr. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer fremgår følgende:

Stk. 3. Det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.

Stk. 4. Lejerne kan foretage boligbytning på en af følgende måder:

 • de kan aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og
 • At aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i

henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og 78.

Af § 77 i samme forordning fremgår, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages normalistandsættelse af boligen, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

 •  § 59 og 77 er citeret fuldt ud under lovgrundlaget, nederst i afgørelsen.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at boligbytningen med person N alene kunne finde sted efter § 59 stk. 4 nr. 2 i lejeforordningen.

Begrundelsen herfor er, at person N flyttede ind i sin lejlighed den 15. januar 2007. Hun havde således boet mere end 36 måneder i lejligheden, beliggende ZZ, i byen Z.

Der henvises til, at en forudsætning for at kunne fortsætte i hinandens lejemål i forbindelse med boligbytte er er, at begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning.

Da person N havde indgået sit lejemål mere end 36 måneder forud for jeres boligbytte, har I ikke kunnet vælge den byttemodel.

Boligbyttet kunne derfor kun finde sted ved anvendelse af den model, hvor begge lejemål bliver normalistandsat.

Med henvisning til, at boligbytningen derfor er sket efter § 59 stk. 4 nr. 2 i forordningen, skal boligerne normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter, og der skal indbetales depositum. Såfremt lejerne selv vil stå for normalistandsættelsen, skal der ved indflytningen foreligge en skriftlig erklæring herom.

Med henvisning til at I flyttede ind i den ny bolig allerede i april måned og med henvisning til, at I ikke havde meddelt boligselskabet, at I selv ville stå for istandsættelsen inden indflytningstidspunktet, var boligselskabet berettiget til at udarbejde en synsrapport og sætte arbejderne i gang i overensstemmelse med rapporten.

Begrundelsen herfor er, at der ved fraflytning af boligen skal foretages normalistandsættelse, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet skal henstille til boligselskabet, at det tydeligt forklares for lejerne, hvornår den i § 59, stk.4, nr. 1, omhandlede model for boligbytte kan anvendes, og hvornår boligbytte kun kan ske efter § 59, stk. 4, nr. 2.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som dels skyldes administrative forhold, dels at der i en længere periode ikke har været udpeget et nævn.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder herved Boligselskabet ZZ`s afgørelse, hvorefter I, i forbindelse med fraflytning af lejligheden skal betale for normalistandsættelse af denne.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen Formand

Kopi til Boligselskabet ZZ

Der henvises til lejer nr.xxxx-xxx-xxxx

 Lovgrundlag:

  Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

 •   59. Lejere i Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsboliger kan lade sig opnotere på en ønskeflytningsliste.

Stk. 2. Aftaler lejerne at bytte boliger indbyrdes, kan det foregå uden, at de lader sig opnotere på ønskeflytningsliste.

Stk. 3. Det er en forudsætning for alle lejere, der ønsker at foretage boligbytning, at de har overholdt lejekontrakten. For boligbytning opkræves et gebyr på 250 kr. for hvert lejemål.

Stk. 4. Lejerne kan foretage boligbytning på en af følgende måder:

 • At aftale, at fortsætte i hinandens lejemål. Boligbytning kan kun ske, hvis begge lejemål er indgået indenfor de seneste 36 måneder før lejernes ansøgning om boligbytning. Lejerne indtræder i hinandens rettigheder og pligter og i hinandens lejekontrakter. Er der forskel på lejernes indbetalte depositum, er det udlejer uvedkommende. Udlejer skal vejlede lejerne om retsvirkningerne af, at lejerne indtræder i hinandens rettigheder og
 • At aftale, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå normalistandsatte ved boligbytningen. Udlejer opretter nye lejekontrakter i henhold til den til enhver tid gældende lejeforordning, herunder indbetaler lejerne depositum for deres nye lejemål. Lejerne kan skriftligt erklære, at de selv vil gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål i forbindelse med indflytningen. Disse boliger betragtes derfor som normalistandsatte på indflytningstidspunktet i relation til §§ 77 og

Stk. 5. Ved boligbytning efter stk. 4, nr. 2, kan udlejer modsætte sig en lejers ønske om selv at ville gennemføre normalistandsættelse af det nye lejemål, såfremt der er forløbet mere end 5 år fra lejemålet sidst blev normalistandsat.

Stk. 6. Såfremt der er ekstraudgifter i forbindelse med normalistandsættelse efter stk. 4, nr. 2, af de boliger, der omfattes af bytningen, på grund af at boligerne er beboede, medens normalistandsættelse skal foretages, afholdes ekstraudgifterne af den fraflyttende lejer.

Stk. 7. Lejere i personaleboliger kan ikke uden udlejers samtykke foretage boligbytning. Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om ønskeflytninger og boligbytning.

 •  77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet.

Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

Scroll til toppen