Boligselskabet skal derfor fremsende en ny fraflytningsregning

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabets afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende:

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XXY.

Boligselskabet skal derfor fremsende en ny fraflytningsregning til dig, hvor prisen for normalistandsættelse er fratrukket.

Boligklagenævnet kan ikke behandle spørgsmålet om rengøring, da der ikke er fremsendt dokumentation vedrørende rengøringen.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om maling af graffiti i stuen, da det vedrører misligholdelse.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om gebyr.

Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 26. maj 2020.
 2. Lejekontrakt af 20. april 2016.
 3. Synsrapport af 26. februar 2018.
 4. Fraflytningsregning af 17. april 2018.
 5. Faktura af 11. april 2018 for normalistandsættelse.
 6. Faktura af 26. februar 2018 for rengøring.
 7. Faktura af 11. april 2018 for misligholdelse.
 8. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 31. juli 2020.
 9. Telefonnotat af 24. november 2020.
 10. Dit svar på partshøring af 27. november 2020.
 11. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 19. maj 2021.
 12. Telefonnotat af 25. maj 2021.
 13. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 26. maj 2021.

Redegørelse:

Du har klaget til Boligklagenævnet den 26. februar 2020 over boligselskabet om din tidligere bolig, beliggende XXY.

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 20. april 2016.

Boligen er 23 kvadratmeter fordelt på ét beboelsesrum.

Du opsagde boligen til fraflytning den 19. februar 2018, og boligen blev efterfølgende synet den 26. februar 2018.

Synsrapporten er ikke underskrevet af dig.

Ifølge synsrapporten af den 26. februar 2018, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt vådrumsmaling.

Derudover er det anført, at boligen skulle rengøres og udbedres efter misligholdelse.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 17. april 2018, at du skal betale 9293 kroner i normalistandsættelse eksklusive fradrag på 22 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det fremgår samtidig, at du skal betale 3753 kroner i misligholdelse og 35 kroner i gebyr.

Derudover fremgår det, at du skal have tilbagebetalt 1122,69 kroner i a conto for vand og 6346,46 kroner i a conto for varme.

Endelig har du betalt 5937 kroner i depositum.

Du har derfor samlet set et tilgodehavende på 2369,61 kroner fra boligselskabet.

Ifølge faktura udstedt af YYZ den 11. april 2018, blev boligen normalistandsat til en fast pris af 9293 kroner.

Ifølge faktura udstedt af ZZY den 26. februar 2018, blev boligen rengjort til en pris af 2500 kroner.

Ifølge faktura udstedt af YYZ den 11. april 2018, blev boligen udbedret efter misligholdelse til en pris af 1253 kroner.

Du oplyste ved personligt fremmøde i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen den 26. maj 2020, at du klager over fraflytningsregningen, og fastholdt, at du havde rengjort boligen inden din fraflytning.

Boligselskabet anførte den 31. juli 2020 overfor Boligklagenævnet, at skabe, skuffer og den indvendige dør, ikke var rengjort ifølge synsrapporten.

Boligselskabet anførte samtidig, at fraflytningsregningen ellers indeholder normalistandsættelse med malerbehandling af vægge og lofter, hvor udgifterne er fordelt mellem dig og boligselskabet, således at du hæfter for 9292 kroner og boligselskabet for 2044,46 kroner.

Endelig anførte boligselskabet, at synsrapporten er underskrevet af to ansatte fra boligselskabet, da du ikke deltog i fraflytningssynet.

Du oplyste telefonisk til Boligklagenævnet den 24. november 2020, at du er utilfreds med regningen på rengøring.

Du oplyste samtidig, at du havde rengjort alt inklusive skabe og skuffer.

Den 27. november 2020 anførte du overfor Boligklagenævnet, at du og din datter rengjorde boligen grundigt. Du anførte samtidig, at I vaskede det lille kammer, to skabe, toilettet og gangen.

Boligselskabet anførte den 19. maj 2021 overfor Boligklagenævnet, at der ikke er arkiveret billeder af boligen i forbindelse med fraflytningssynet.

Du oplyste telefonisk til Boligklagenævnet den 25. maj 2021, at du ikke deltog i fraflytningssynet fordi du ikke blev meddelt, at der ville være et.

Boligselskabet fremsendte den 26. maj 2021 en bekræftelse på din opsigelse af lejeaftalen til Boligklagenævnet, hvoraf det fremgår, at der skulle aftales et tidspunkt for syn af boligen. Boligselskabet foreslog den 23. februar 2018.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 79, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Det følger af § 84 i samme forordning, Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YYX.

Begrundelsen herfor er, at ifølge lejeforordningens § 79, stk. 1, in fine, skal udlejer med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du ifølge synsrapporten opsagde boligen med virkning fra den 19. februar 2018.

Der blev afholdt fraflytningssyn den 26. februar 2018 uden din deltagelse.

Boligselskabet har fremsendt en bekræftelse på din opsigelse af lejeaftalen den 19. februar 2018, hvoraf det fremgår, at der skulle aftales et tidspunkt for syn af boligen, og de foreslog den 23. februar 2018.

Boligselskabet har ikke fremsendt dokumentation for en endelig indkaldelse til fraflytningssyn, og det er således uklart hvorfor synet blev afholdt den 26. februar 2018.

Boligklagenævnet har derfor lagt indkaldelsen af den 19. februar 2018 til grund og bemærker samtidig, at det ligeledes er anført i synsrapporten at den planlagte synstid var den 23. februar 2018.

Boligklagenævnet finder dermed, at boligselskabet ikke har indkaldt til fraflytningssyn med mindst 7 dages varsel og betingelserne i lejeforordningens § 79, stk. 1, in fine er således ikke opfyldt.

Selvom der ikke direkte af lejeforordningen er beskrevet en retsvirkning af manglende overholdelse af fristen for indkaldelse til fraflytningssyn, vurderer Boligklagenævnet, at lejeforordningen har til hensigt at beskytte lejerne, og at manglende iagttagelse af reglerne om rettidig indkaldelse derfor kommer udlejer til ugunst.

På baggrund af dette slutter nævnet modsætningsvis, at udlejer derfor ikke kan pålægge dig at afholde udgifterne til normalistandsættelse.

Boligklagenævnet kan ikke behandle spørgsmålet om rengøring, da der ikke er fremsendt dokumentation vedrørende rengøringen.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om maling af graffiti i stuen, da det vedrører misligholdelse.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om gebyr.

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YYX.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Du har således ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor henvende dig til Boligklagenævnet for at oplyse dit kontonummer.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Når Boligklagenævnets afgørelse indebærer, at udlejer, som det her er tilfældet, har pligt til at foretage visse handlinger, skal dette ifølge § 11 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet. Der henvises til lejemålsnummer: XX-XXXX-XXXX.

Scroll to Top