Boligklagenævnet finder at du erstatningsansvarlig

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabet YY`s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende:

AFGØRELSE 

Boligklagenævnet finder, at du erstatningsansvarlig i forhold til den ændring du har udført på linoleumsgulvet uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet.

Derudover finder Boligklagenævnet, at du skal betale for udskiftning af skabslågerne og spejlet på badeværelset.

Boligklagenævnet finder ikke grundlag for at behandle spørgsmålet om normalistandsættelse, da det fremgår at boligselskabet afholder udgiften hertil.

Hvad angår spørgsmålene om udskiftning af håndvask, toilet, spejlhylde, dørene, dørgrebene, vinduespladen og låsekassen, har Boligklagenævnet ikke kompetence, da der ikke er grundlag for at vurdere om udskiftningen skyldes almindeligt slid og ælde eller misligholdelse.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmål om skyldig husleje.

Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet.

Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. 

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af XX-XXXX.
 2. Lejekontrakt af YY-YYY.
 3. Synsrapport af XY-XYXY.
 4. Telefonnotat af YX-YXYX.
 5. Boligselskabets bemærkninger til sagen af XXX-XXX.
 6. Fraflytningsregning af YYY-YYY.
 7. Faktura af YXYXYXY.
 8. Faktura af YYYYYYY.
 9. Faktura af XXXXXX.
 10. Mødenotat af XYXYXYXYX.
 11. Boligselskabets bemærkninger til sagen af XZY.
 12. Billeder fremsendt af boligselskabet af YZX.
 13. Boligselskabets bemærkninger til sagen af YZYXZ-YXZY.
 14. Boligselskabets bemærkninger til sagen af YXZXY.
 15. Dit svar på partshøringen af XX-YY.

Redegørelse:

Du klagede til Boligklagenævnet den 16. oktober 2018 over boligselskabet YY om din tidligere bolig, beliggende XX-XX i by YX.

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den XXX-XXXX.

Boligen er 57,9 kvadratmeter fordelt på to beboelsesrum.

Du opsagde boligen til fraflytning den 6. maj 2015, og boligen blev synet den 8. maj 2015.

Ifølge synsrapporten af den 8. maj 2015, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.

Derudover er det anført, at boligen skulle udbedres efter misligholdelse.

Synsrapporten er ikke underskrevet af dig.

Den 3. juni 2021 oplyste du telefonisk til Boligklagenævnet, at du ikke deltog i fraflytningssynet, da du var rejst til en anden by, og at du ikke vidste at der var en synsrapport som skulle underskrives.

Boligselskabet fremsendte den 3. juni 2021 deres bekræftelse på din opsigelse af boligen af den 6. maj 2015 til Boligklagenævnet. Det fremgår heraf, at der skulle aftales et tidspunkt for syn af boligen, hvor boligselskabet foreslog den 7. maj 2015.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 4. august 2015, at boligselskabet afholder 100 procent af udgiften til normalistandsættelse på 18175 kroner, da du har boet i boligen i mere end 100 måneder.

Det fremgår samtidig, at du skal betale 39996,30 kroner i misligholdelse og 7361 kroner i skyldig husleje.

Endelig fremgår det, at du har betalt 5973 kroner i depositum.

Det vil sige, at du samlet set skal betale 41384,30 kroner til boligselskabet.

Ifølge faktura udstedt af YYX den 19. juli 2015, blev boligen normalistandsat til en samlet pris af 18175 kroner.

Ifølge fakturaer fra ZZ den 17. juni 2015 og ZXZ den 9. juli 2015, blev boligen udbedret efter misligholdelse til en samlet pris af 39996,30 kroner.

Det fremgår af din klage til Boligklagenævnet, at du klager over fraflytningsregningen.

Du oplyste ved personligt fremmøde i Forbruger -og Konkurrencestyrelsen den 2. maj 2019, at du har boet i boligen i over 20 år og mente at fraflytningsregningen er meget høj, hvilket du gerne vil klage over.

Boligselskabet anførte den 3. juli 2019 overfor Boligklagenævnet, at fraflytningsregningen er sket i henhold til synsrapporten. I den forbindelse fremsendte boligselskabet billeder af boligen dateret den 8. maj 2015.

Boligselskabet anførte den 13. januar 2020 overfor Boligklagenævnet, at lågerne til samtlige skabe i lejemålet var bortskaffet, hvorfor det var nødvendigt at få installeret nye skabe, og at det var nødvendigt at få lagt nyt gulv, da det eksisterende ikke kunne behandles.

Boligselskabet anførte samtidig, at det var nødvendigt at udskifte toilet, spejl, spejlhylde og håndvask på grund af misligholdelse.

Endelig anførte boligselskabet, at alt hvad der er tilskrevet i synsrapporten, er misligholdelse og fordi der ikke var linjer nok under mislighold, måtte de øvrige linjer tages i brug.

Boligselskabet anførte den 24. marts 2021 overfor Boligklagenævnet, at boligen er fra 1982 og årsagen til, at gulvet skulle udskiftes, var at du havde malet med grå maling uden boligselskabets samtykke.

Den 17. maj 2021 anførte du overfor Boligklagenævnet, at din nabo havde haft vandskade i sin bolig to gange, hvor vandet var løbet ned og havde skadet gulvet i din bolig, hvilket er årsagen til at du selv malede gulvet i din bolig.

Du anførte samtidig, at du havde kontakte boligselskabet herom flere gange.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen. 

Det fremgår af 55 i samme forordning, at Lejeren i Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsboliger har mod forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. i og udenfor boligen og ved fraflytning at få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter, jf. §§ 56 og 57.

Stk. 2. Foretager lejeren ændringer i det lejede uden udlejers tilladelse, er lejeren erstatningsansvarlig herfor.

Ifølge § 77, stk. 1 i samme forordning, skal der ved fraflytning af en bolig, foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Efter § 78 i samme forordning, overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det fremgår § 79, stk. 1 i samme forordningen, at når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Det fremgår af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du erstatningsansvarlig for den ændring du har udført på linoleumsgulvet uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet.

Begrundelsen er, at ifølge § 55, stk. 2 er lejeren erstatningsansvarlig for ændringer foretaget i det lejede uden udlejers tilladelse.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at boligselskabet har fremsendt billeder af gulvet, som viser at det er malet med grå maling, samt at du efterfølgende har bekræftet at du har malet gulvet.

Boligklagenævnet finder derfor, at du har foretaget en ændring i linoleumsgulvet uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet og du er derfor erstatningsansvarlig. Boligklagenævnet bemærker dog, at linoleumsgulvet er over 30 år gammelt, hvorfor opgørelsen af erstatningskravet bør tage hensyn til gulvets restlevetid.

Derudover finder Boligklagenævnet, at du skal betale for udskiftning af skabslågerne og spejlet på badeværelset.

Begrundelsen er, at boligselskabet har fremsendt dokumentation for, at skabslågerne og spejlet manglede ved din fraflytning. Idet du har bortskaffet skabslågerne og spejlet, er du tilsvarende forpligtet til at betale for udskiftningen, da det lejede skal efterlades i samme stand, som ved indflytning.

Boligklagenævnet skal gøre boligselskabet opmærksom på, at indkaldelse til fraflytningssyn skal ske i overensstemmelse med lejeforordningens § 79, stk. 1, in fine, hvoraf fremgår, at indkaldelsen til fraflytningssyn skal være skriftlig med mindst 7 dages varsel. Boligselskabet har indkaldt lejer med én dags varsel, hvilket ikke er rettidig indkaldelse og ikke giver lejer mulighed for at varetage sine interesser.

Selvom der ikke direkte af lejeforordningen er beskrevet en retsvirkning af manglende overholdelse af fristen for indkaldelse til fraflytningssyn, vurderer Boligklagenævnet, at lejeforordningen har til hensigt at beskytte lejerne og manglende iagttagelse af reglerne om rettidig indkaldelse derfor kommer udlejer til ugunst.

Konsekvensen vil som udgangspunkt være, at udlejer fortaber retten til at gøre krav på normalistandsættelse, men fordi boligselskabet har afholdt udgiften til normalistandsættelse i dette tilfælde, finder Boligklagenævnet ikke anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder, at du erstatningsansvarlig for den ændring du har udført på linoleumsgulvet uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet.

Derudover finder Boligklagenævnet, at du skal betale for udskiftning af skabslågerne og spejlet på badeværelset.

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse. Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage. 

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet. Der henvises til lejemålsnummer: XX-XXX-XXX-XXXX.

Scroll to Top