Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelse af 1. november 2021: Per Aarsleff Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Permagreen Grønland A/S

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen modtog den 10. september 2021 en fuldstændig anmeldelse af Per Aarsleff Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Permagreen Grønland A/S, jf. konkurrencelovens § 17, stk. 1.

Ifølge § 18, stk. 2, 3. pkt. løber fristen i § 20, stk. 1 fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret. Fristen begyndte at løbe den 10. september 2021.

Per Aarsleff er en dansk bygge- og anlægsentreprenørvirksomhed, der beskæftiger sig med en række forskellige grene af entreprenørvirksomhed. Per Aarsleffs aktiviteter i Grønland består af datterselskabet Per Aarsleff Grønland ApS, som primært benyttes til at byde på projekter i Grønland, hvor der er krav om, at det bydende selskab skal være hjemmehørende i Grønland. Herudover består Per Aarsleffs aktiviteter i Grønland af det islandske selskab Ístak Ísland EHF, og dette selskabs grønlandske afdeling, Istak Island HF, og datterselskab, Aarsleff-Ístak I/S.

Permagreen er et grønlandsk entreprenørselskab, der beskæftiger sig med en række forskellige bygge- og anlægsarbejder. Selskabet udfører særligt projekter vedrørende opførelse og renovering af bygninger, men har også aktivitet inden for etablering af infrastruktur.

Permagreen Grønland A/S er inden fusionen ejet af to personer. 85 % af aktierne er ejet af Preben Kold Larsen og 15 % er ejet af Jesper Johannes Petersen.

I forbindelse med fusionens gennemførelse vil Per Aarsleff Holding A/S erhverve de 85 % af aktierne, som Preben Kold Larsen ejer i Permagreen. Per Aarsleff vil straks herefter sælge 102 aktier i det overdragne selskab, svarende til 15 % af aktierne, til Permagreens nuværende administrerende direktør, Jeppe Bloch Steffensen.

Fusionen indebærer, at Per Aarsleff Holding A/S herefter vil eje 70 % af aktierne i Permagreen, mens Jeppe Bloch Steffensen og Jesper Johannes Petersen hver vil eje 15 % af aktierne.

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 16. Omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 15, stk. 1, nr. 1 og 2. Beliggenhedskriteriet i § 15, stk. 1, nr. 3 er ligeledes opfyldt.

Begge parter er aktive på markedet for opførelse og renovering af bygninger samt markedet for etablering af infrastruktur i Grønland. Der er et vist overlap mellem parternes aktiviteter, idet begge virksomheder er aktive i Nuuk. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer imidlertid, at fusionen ikke giver anledning til konkurrenceretlige problemer.

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 7.

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 22, nr. 1.

Scroll to Top