Fraflytteopgørelse

Redegørelse

Det fremgår af lejekontrakt, dateret den 13. juni 2008, at du overtog lejemålet på adressen XX, 15. juni 2008. Lejligheden var da nyistandsat, jf. dog nedenfor vedrørende indflytningsrapport.

Der blev ved indflytningen udarbejdet synsrapport. De forhold, der er anført i indflytningsrapporten, vedrører ikke det nu omtvistede malerarbejde. Derimod er der i indflytningsrapporten anført, at der er nogle slagmærker i gulvene.

Du fraflyttede lejligheden i slutningen af september 2008.

Der blev foretaget fraflytningssyn den 29. september 2008, hvor du var til stede. Ifølge synsrapporten skulle diverse vægge males og gulve lakeres. Du underskrev fraflytningsrapporten.

Den 7. januar 2009 fremsendte Boligselskabet en flytteopgørelse til dig, hvorefter du skulle betale 6.129 kr. Det fremgår af Boligselskabets oplysninger, at selskabet har afholdt et beløb på 11.375 kr., der svarer til normalistandsættelsen af din bolig. Dit depositum udgjorde 11.211 kroner, hvoraf du ved fraflytningen manglede at betale 6.420 kroner. Du skulle derfor betale 6.129 kroner i fraflytningsregning. Boligselskabet henviste i sit brev til § 78 i lejeforordningen.

Du klagede i brev af 18. januar 2009 til Boligselskabet over fraflytningsregningen. Du anfører i dit brev, at fordi du og din familie vidste, at I kun skulle bo i lejligheden kortvarigt, pakkede I ikke alle jeres ting ud, og I satte ingenting på væggene, ligesom I generelt var meget påpasselige med lejligheden. Du har endvidere anført, at det i forbindelse med fraflytningssynet var din opfattelse, at den medvirkende inspektør mente, at der kun skulle foretages pletmaling af 6-7 pletter. Endelig har du anført, at der ikke var grund til at lakere gulvene.

I brev af 20. maj 2009 har Boligselskabet besvaret dit brev. Boligselskabet har heri anført, at det i henhold til forordningens § 77, stk. 1 er et lovkrav, at der ved fraflytning foretages normalistandsættelse, hvilket omfatter hvidtning af lofter og vægge samt lakering af gulve. Boligselskabet anfører, at du som udgangspunkt ikke skal betale for udbedring af slagmærker i gulvene, men udelukkende er forpligtet på almindelig lakering. Desuden beklager Boligselskabet, hvis du ved fraflytningssynet har fået indtryk af, at en normalistandsættelse ikke var nødvendig.

I mail af 14. juni 2009 har du klaget til Boligklagenævnet over fraflytningsregningen.

Boligselskabet har som svar på høringen af 24. september 2009 fra Boligklagenævnet bl.a. oplyst, at du selv var til stede ved fraflytningssynet, at du ikke gjorde indsigelse, men derimod underskrev rapporten, hvilket må anses som et samtykke i det i rapporten anførte. Derudover anfører Boligselskabet det samme som i brevet af 20. maj 2009.

Boligselskabet har ved e-mail af 21. januar 2011 til Boligklagenævnet oplyst, at du aldrig blev afkrævet noget beløb for lakering af gulve, men at du kun har skulle betale for malerarbejde. Som dokumentation er vedlagt kopi af malerregning, hvoraf fremgår, at det beløb, som malerarbejdet har kostet, er identisk med det beløb, som du er blevet afkrævet for istandsættelse. Boligselskabet har samtidig oplyst, at din gæld er nedbragt, således at du nu kun skylder Boligselskabet 2.694,59 kr.

Lovgrundlag

Ifølge § 77, stk. 1 i lejeforordningen skal der ved fraflytning af en bolig foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Ifølge § 79 stk. 2 skal udlejer ved besigtigelsen udarbejde en rapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejer mener, lejeren er ansvarlig for.

Bestemmelserne er medtaget nedenfor.

Vurdering

Det fremgår af lejekontrakten, at du og din familie boede i lejligheden fra den 15. juni 2008 til sidst i september 2008.

Som det fremgår af synsrapporten, jf. ovenfor, var der ud over normalistandsættelsen ikke behov for reparationer.

Boligklagenævnet skal desuden bemærke, at du var til stede ved fraflytningssynet, og at du ikke gjorde indsigelse mod de i rapporten anførte arbejder, men tværtimod underskrev rapporten.

Boligklagenævnet finder derfor, at du skal betale det omhandlede beløb, nu nedbragt til 2.694,59 kr.

Boligklagenævnet skal i forbindelse med din klage bemærke, at der ikke i lejeforordningen er hjemmel til at fravige kravet om normal istandsættelse af lejligheden, selv om I kun har beboet den i kortere tid, jfr. herved forordningens § 77.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid.

Afgørelse

Boligselskabets flytteafregning opretholdes.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. §86, stk. 7 i ltf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Scroll til toppen