Offentlig hjælp til studerende

Sags nr. 2010-035918

Det Sociale Ankenævn har den 8. april 2011 behandlet din klage over F s beregning af offentlig hjælp af 4. marts 2010 og har afsagt følgende

Afgørelse

F s beregning opretholdes, dog med en ændret begrundelse. Dette betyder, at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse

Det er oplyst, at du er under uddannelse, og at du får 3.587 kroner per måned.

Du oplyser, at du har 1.500 kroner til underhold til dig selv og din datter, når alle faste udgifter er betalt.

Du søgte på denne baggrund F om økonomisk hjælp.

F foretog den 4. marts 2010 en beregning af din økonomi og bevilgede dig hjælp på i alt 2.334 kroner.

Du har ved breve af henholdsvis den 11. marts 2010 og den 23. marts 2010 klaget til Det Sociale Ankenævn over kommunens beregning.

Du oplyser, at du er ved at uddanne dig til kontorassistent, og at du er enlig forsørger med et barn.

Du oplyser endvidere, at du får uddannelsesstøtte per måned på i alt 3.587 kroner.

Du mener ikke, at kommunens hjælp er tilstrækkelig til forsørgelse af dig og din datter, idet du ikke kan få pengene til at række til en hel måned.

Du er endvidere utilfreds med din sagsbehandler, som du oplyser fortalte dig, at du kunne risikere at miste din datter, hvis du skrev, at du var ved at løbe tør for penge til din husholdning.

Ved oversendelse af sagens akter har F redegjort for de løbende beregninger af økonomisk hjælp, som kommunen har bevilget siden januar 2010.

Lovgrundlag

Ifølge Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 4, stk. 2 kan der ikke bevilges offentlig hjælp, når behovet dækkes af andre ydelser.

Efter § 7, nr. 1 i samme forordning kan en borger bevilges offentlig hjælp, såfremt denne har været udsat for en social begivenhed.

Efter § 8. stk. 1, nr. 1 i samme landstingsforordning skal en borger stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage offentlig hjælp.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at du ikke har været berettiget til at modtage offentlig hjælp, mens du har været under uddannelse.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at en kommune ikke kan bevilge offentlig hjælp til en borger, som er under uddannelse, hvor der gives uddannelsesstøtte og / eller løn under uddannelse, idet borgerens behov derved dækkes af et andet forsørgelsesgrundlag.

Det Sociale Ankenævn har endvidere lagt vægt på, at du ikke har været udsat for en social begivenhed, og at du på grund af din uddannelse ikke kan stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du opfylder således ikke kravene for modtagelse af offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn skal dog påpege, at du ikke skal tilbagebetale den allerede bevilgede offentlige hjælp, idet du ikke var vidende om, at du ikke var berettiget til at modtage den økonomiske hjælp og derfor var i god tro omkring modtagelsen heraf.

Det Sociale Ankenævn kan endvidere oplyse, at Det Sociale Ankenævn ikke har kompetence til at behandle klager over en kommunes sagsbehandling eller kommunens sagsbehandlere. Denne kompetence ligger hos Landstingets Ombudsmand.

Afgørelse

F s afgørelse opretholdes med en ændret begrundelse.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Scroll to Top