Lakering af parketgulv

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, boligselskabets afgørelse er korrekt. Person a skal derfor betale for lakering af person a’s gulve i boligen.

Afgørelsen er truffet på grundlag af Landstingsforordning nr. 2 af 23. december 2005 om leje af boliger.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at person a overtog den 24. februar 1997.

I forbindelse med indflytningen lavede person a en mangelliste, hvoraf det bl.a. fremgår, at person a generelt fandt, at gulvlakeringen i stue og soveværelse var lidt tynd.

Den 11. maj 2013 henvendte person a dig til boligselskabet xx om lakering af person a’s parketgulve. Person a henviste til, at person a i forbindelse med overtagelse af lejemålet havde gjort boligselskabet opmærksom på, at lakeringen var mangelfuld. Person a vedlagde mangelliste og foto af gulvet. Person a oplyste samtidig, at da person a vaskede gulvet før  indflytningen, opdagede person a, at træet nogle steder havde rejst sig og tog trævler af gulvkluden.

Ved henvendelse til Boligklagenævnet den 22. august 2013 klagede person a over, at der nu var gået 3,5 måned siden person a’s første henvendelse, uden at person a havde fået svar fra boligselskabet.

Den 23. oktober 2013 beklagede boligselskabet, at person a’s henvendelser ikke var blevet besvaret.

Samtidig anførte boligselskabet, at det ikke på nuværende tidspunkt var muligt at vurdere, om lakken ved indflytningen havde været ”lidt tynd”. Boligselskabet henviste desuden til, at idet person a flyttede ind i lejligheden i 1997, var det normalt, at lakken trængte til vedligeholdelse i dag og anførte videre, at det er lejers ansvar at vedligeholde lakering af gulvene.

I klagen den 31. oktober 2013 har person a anført, at svaret fra boligselskab xx ikke er fyldestgørende, da boligselskabet ikke forholder sig til den supplerende dokumentation i form af telefonkontakten og baggrunden for denne. Person a oplyser, at person a kontaktede boligselskab xx på telefon og gjorde opmærksom på den manglende lak, og at gulvet nogle steder havde rejst sig. Person a henviser til, at boligselskab xx i svaret heller ikke forholder sig til den vedlagte fotodokumentation, og at begge dele understøtter person a’s oprindelige beskrivelse i mangellisten.

Lovgrundlag:

Ifølge § 45 i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at person a er forpligtet til at betale for lakering af gulvene i person a’s bolig.

Begrundelsen herfor er, at lejeren i lejeperioden har ansvaret for at afholde udgiften til bl.a. lakering af gulve.

Med hensyn til person a’s oplysning om, at gulvet var mangelfuldt lakeret i 1997 bemærker Boligklagenævnet, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation herfor.

Boligklagenævnet kan derfor ikke tillægge person a’s bemærkning herom på mangellisten afgørende betydning ved vurdering af sagen.

Dertil kommer, at uanset om gulvet var mangelfuldt lakeret eller ej ved indflytningen i 1997 finder Boligklagenævnet, at der nu er gået så lang tid, at en lakering vil være påkrævet, og at udgiften hertil påhviler dig.

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder således, at person a skal betale for lakering af person a’s gulve.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På Boligklagenævnets vegne

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet aa

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

§ 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen