Lovpligtige normalistandsættelse af boligen

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person a skal betale de udgifter, der vedrører person a’s andel af den lovpligtige normalistandsættelse af boligen.

Redegørelse:

Person a overtog lejemålet vedrørende boligen på adressen xx nr yy, den 15. september 2010, og fralyttede lejemålet i juni 2013.

I boligselskabets brev af 11. juli 2013 fremgår det, at person a skal betale 237,13 kroner i flytteopgørelse.

I brev af 30. september 2013 har person a klaget til Boligklagenævnet over det opkrævede beløb.

Person a anfører, at der var visse mangler ved lejligheden, da person a overtog den. Desuden anfører person a, at person a ved fraflytningssynet fik at vide, at lejligheden så pæn ud.

Det fremgår af synsrapporten, at person a var til stede under fraflytningssynet af person a’s lejlighed, og at person a underskrev synsrapporten.

Der er vedlagt regning for det udførte malerarbejde. Det fremgår heraf, at der er blevet lavet malerarbejde for 17.026,40 kroner. Der er ikke ved fraflytningen udført andre arbejder i lejligheden, som person a skal betale for. Der er således ikke udført tømrerarbejde.

Boligselskabet har i brev af 7. august 2013 til dig oplyst, at fraflytningsregningen ikke har noget at gøre med de mangler, person a mener, der var ved indflytningen. Boligselskabet har endvidere oplyst, at den pris, der skal betales for det udførte malerarbejde, er en fast pris, som anvendes på det meste af kysten, når der som her skal males 2 gange, altså det der i fraflytningsrapporten er anført som B-maling. Boligselskabet har endelig anført, at person a skyldte et beløb for varmeafregning. Dette er på fraflytningsopgørelsen anført med 570,71 kroner.

Da person a har boet i lejligheden i 34 måneder, er 34 % af udgifterne til normalistandsættelsen overgået til boligselskabet, hvilket der er taget højde for ved fraflytningsopgørelsen.

Lovgrundlag:

Af § 79 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger fremgår, at når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen.

Ifølge stk. 2 skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at person a er forpligtet til at betale det beløb, der vedrører udgifterne til normalistandsættelse og varmeforbrug.

Boligklagenævnet har herved lagt vægt på, at person a ved person a’s underskrift på synsrapporten i forbindelse med fraflytningen har godkendt, at det pågældende malerarbejde skal udføres til trods for person a’s indsigelse om mangler ved indflytningen.

Boligklagenævnet har herudover lagt vægt på, at udgifterne til maling og lakering i alt udgør 17.026,40 kroner, hvoraf person a skal betale 66 %, eller i alt 11.237,42 kroner. Derudover skal person a betale 570,71 kroner i varmeregning. Disse 2 beløb udgør i alt 11.808,13 kroner. Person a har i depositum indbetalt 11.571 kroner. Det betyder, at person a skal efterbetale 237,13 kroner.

Boligselskabets udregning er således korrekt.

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder at person a skal betale i overensstemmelse med fraflytningsopgørelsen.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

På Boligklagenævnets vegne

Naja Joelsen

Formand for boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet xx

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

§ 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

§ 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

§ 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

§ 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Scroll til toppen