Glaslåge på vaskemaskine

Dig mod Virksomheden

Forbrugerklagenævnet har den 20. oktober 2016 behandlet din klage over virksomheden og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Du får ikke medhold i din klage. Der skal derfor ikke ske betaling af købesummen for den indsatte glaslåge.

Indledning

Klagen er modtaget den 31. oktober 2014. Sagen vedrører en vaskemaskine købt hos virksomheden den 26. juni 2014 til en pris á 3.695,- kr. Glaslågen gik i stykker ved vask og du mente, at virksomheden var for længe om at skifte den.

Du har fremsat krav om at gøre reklamationsretten gældende, og at Virksomheden skal betale for den glaslåge, du har sat i.

Virksomheden ønsker ikke at efterkomme dit krav. De mener, at vaskemaskinen blev beskadiget ved lukning af lågen, da vaskemaskinen var fuld af tøj, og at du selv har bestilt og monteret ny låge i vaskemaskinen.

Sagsfremstilling

Du købte en vaskemaskine 6 kg. 1200 RPM varenr. 10-LN 66460 hos virksomheden den 26. juni 2014 til en pris á 3.695,- kr. (bilag 1)

Du klagede til Forbrugerklagenævnet (tidligere Forbrugerklageudvalget) den 22. september 2014 (bilag 2). I klagen anførte du, at glaslågen gik i stykker ved brug af vaskemaskinen. Da du ringede til virksomheden, kom de og besigtigede den skadede vaskemaskine.

De meddelte, at der skulle bestilles en ny låge hjem. Du klagede over, at det tog for lang tid af få reservedelen hjem. Der opstod samtidig uenighed om, hvem der skulle betale for lågen, da virksomheden mente, at skaden var forårsaget på grund af, at vaskemaskinen var fyldt med tøj, og at lågen derfor var gået i stykker.

Du oplyste, at da du klagede til virksomheden over leveringstiden på reservedelen svarede virksomheden, at du selv kunne bestille reservedelen.

Ved partshøring af virksomheden oplyste de, at da de var hjemme hos dig for at se på skaden fortalte din datter, at vaskemaskinen var fyldt med tøj, og at den gik i stykker, da I forsøgte at lukke den. (bilag 3)

Det var derfor virksomhedens holdning, at du selv skulle betale for en ny låge. Desuden oplyste virksomheden, at du havde bestilt en ny låge og installeret denne selv, samt at virksomheden også havde bestilt en ny låge. Derfor kunne de ikke gøre mere.

Forbrugerklagenævnets sekretariat har forgæves forsøgt at indhente dine kommentarer til virksomhedens oplysninger vedrørende din klage.

Forbrugerklagenævnets sekretariat har første gang anmodet dig om dine kommentarer den 7. januar 2015.  Efterfølgende blev du kontaktet telefonisk den 20. maj 2015, hvor du oplyste, at du ikke havde modtaget partshøringsbrevet af 7. januar 2015, hvorfor partshøringsbrevet fremsendtes igen den 20. maj 2015 pr. e-mail.

Da Forbrugerklagenævnet ikke havde modtaget svar sendtes partshøringsbrev den 20. juli 2015 pr. e-mail, hvori du blev givet en frist på 4 uger. Den 30. juli kontaktede sekretariatet dig, og du bekræftede modtagelsen af partshøringsbrevet.

Den 22. september 2015 sendtes partshøringsbrev igen, hvori du blev givet en frist på to uger. Ved henvendelsen blev du yderligere venligst anmodet om at oplyse, hvor lang bestillingstid virksomheden havde oplyst dig, samt hvor lang tid, der var gået før du selv bestilte reservedelen hos en anden leverandør, idet du i din klage havde anført, at bestillingen af reservedelen (glaslågen) var for langsom.

Den 29. september 2015 kontaktede sekretariatet dig, og du bekræftede modtagelsen af partshøringsbrevet af 22. september 2015.

Ingen af Forbrugerklagenævnets sekretariats anmodninger er blevet besvaret af dig.

Begrundelse

Da Forbrugerklagenævnet ikke har fået yderligere oplysninger eller kommentarer fra dig, har Forbrugerklagenævnet lagt din klage, indleverede bilag, samt virksomhedens svar til grund for afgørelsen.

Førend der kan ske afhjælpning af mangler på sælgers regning, skal der være tale om en mangel ved produktet, der ikke er forårsaget af køber selv.

Det er oplyst, at vaskemaskinens låge gik i stykker i forbindelse med brug af denne. Din datter har overfor virksomheden oplyst, at dette skete, da vaskemaskinen var fuld.

Det følger af Købelovens[1] § 76, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, hvis sælger har givet urigtige eller vildledende oplysninger, hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger på varens indpakning, annoncer eller andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab, hvis sælger har forsømt at give køber oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden og som sælger kendte eller burde kende, eller hvis genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed end den ifølge aftalen og foreliggende omstændigheder skulle være.

Det følger af Købelovens § 83, at køber har en reklamationsret over fejl og mangler ved salgsgenstanden. I de første 6 måneder af denne periode, er det dog sælger, der skal bevise, at manglen ikke eksisterede på leveringstidspunktet. Denne formodningsregel følger af Købelovens § 77a, stk.3, hvorefter formodningen er, at såfremt salgsgenstanden lider af en mangel inden 6 måneder efter levering, har genstanden også haft denne mangel på leveringstidspunktet, og det er derfor op til den erhvervsdrivende at afkræfte denne formodning.

Det er oplyst, at vaskemaskinen er købt den 24. juni 2014, og du har klaget den 22. september 2014. Derved er glaslågen gået i stykker inden 6 måneder fra købets indgåelse. Det er ikke oplyst, hvornår lågen gik i stykker.

Det er derfor virksomheden, der skal løfte bevisbyrden for, at vaskemaskinen ikke var mangelfuld på leveringstidspunktet.

Virksomheden har ikke overfor Forbrugerklagenævnet forelagt dokumentation, eller på anden måde bevist, at glaslågen, er gået i stykker som følge af forhold, der kan tilskrives forkert brug af vaskemaskinen.

Derfor er det Forbrugerklagenævnets vurdering, at virksomheden ikke har løftet sin bevisbyrde, da de ikke har dokumenteret, at skaden ikke eksisterede på leveringstidspunktet, dette henset til, at virksomheden ikke har fremsendt yderligere anden dokumentation end en e-mail. Det fremgår af e-mailen, at din datter oplyste, at vaskemaskinen var fyldt med tøj, og da I prøvede at lukke den, var den gået i stykker. Derfor var det dig, der skulle betale for at anskaffe døren. Virksomheden findes derved ikke at have dokumenteret i tilstrækkelig grad, at manglen ikke eksisterede på leveringstidspunktet.

Da der på tidspunktet for klagens indgivelse var indsat en ny låge i vaskemaskinen, har Forbrugerklagenævnet ikke haft mulighed for at iværksætte et sagkyndigt syn og skøn af, hvorvidt manglen eksisterede på leveringstidspunktet eller ej.

Forbrugerklagenævnet lægger endvidere vægt på, at det ikke er oplyst, at virksomheden  har udført nogen egentlig undersøgelse af vaskemaskinen, men alene synes at lægge din datters udsagn til grund.

Endvidere finder Forbrugerklagenævnet ikke, at det er sandsynligt, at en låge til en vaskemaskine, kan gå i stykker på den beskrevne måde alene som følge af, at vaskemaskinen har været overfyldt.

Forbrugerklagenævnet finder derfor, at der er tale om en mangel i købelovens forstand, da det følger af formodningsreglen, og da virksomheden ikke har bevist, at manglen ikke eksisterede på leveringstidspunktet.

Det følger af Købelovens § 78, at såfremt salgsgenstanden lider af en mangel, har køberen valget mellem afhjælpning af manglen, levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen, et passende afslag i købesummen eller ophævelsen af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Det følger af Købelovens § 78, stk. 4, at en sælger skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift.

Forbrugerklagenævnet forstår Virksomhedens oplysning til dig, som et afslag på købers reklamationsret, idet der efter sælgers mening er tale om selvforskyldt skade.

Ved at du derefter køber, anskaffer og får monteret en låge for egen regning medfører ifølge Forbrugerklagenævnet, at sælger fratages muligheden for at afhjælpe manglen. Dette medfører, at du ikke efterfølgende kan kræve, at sælger skal afhjælpe manglen.

Du får derfor ikke medhold i din klage. Virksomheden skal derfor ikke betale købesummen for den indsatte glaslåge.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. § 35, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

[1] [1] Lov om køb, jfr. Lov nr. 102 af 6. april 1906 med senere ændringer herunder anordning nr. 990 af 14. oktober 2011

Scroll til toppen