Prisdifference ved bestilling af nye billetter

Dig mod Selskabet

Forbrugerklagenævnet har den 20. oktober 2016 behandlet din klage over Selskabet og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Selskabet skal inden 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse til klageren betale 16.396 kr., samt rente heraf efter renteloven fra den 27. august 2015, til betaling sker.

Indledning

Klagen er modtaget den 3. august 2015. Sagen vedrører selskabets annullering af en flyrejse for 4 personer, der skulle være gennemført den 2. og 23. juli 2015.

Du har fremsat krav om erstatning for prisdifferencen på de annullerede billetter, og de nye billetter du måtte købe hos et andet selskab for at gennemføre rejsen.

Selskabet har ikke besvaret henvendelser eller medvirket ved sagens behandling.

Sagsfremstilling

Du fik den 2. marts 2015 udstedt 4 billetter hos Selskabet, omhandlende transport den 2. juli 2015, samt retur den 23. juli 2015. Du betalte i alt 11.940 kr. for billetterne.

Den 1. juli 2015, dagen før afrejsen, aflyste Selskabet afgangen, og oplyste at købesummen ville blive refunderet. Du købte samme dag nye billetter hos et konkurrerende selskab, på de samme datoer. Da det konkurrerende selskab ikke fløj til destinationen, måtte der købes billetter til og fra en anden destination. Du kontaktede ikke selskabet før købet af de nye billetter. Der blev betalt i alt 28.336 kr. for de nye billetter.

Du rettede den 27. juli 2015 via e-mail henvendelse til selskabet, og anmodede om at få dækket differencen på billetterne, i alt 16.396 kr. Selskabet besvarede ikke henvendelsen. Herefter klagede du den 3. august 2015 til det daværende Forbrugerklageudvalg, nu Forbrugerklagenævnet.

Selskabet har ikke reageret på dine eller Forbrugerklagenævnets henvendelser, og har ikke udtalt sig i sagen. Forbrugerklageudvalgets sekretariat fremsendte den 27. november 2015 klagen via e-mail til selskabet, med anmodning om dennes kommentar. Henvendelsen blev ikke besvaret. Det blev ligeledes forgæves forsøgt at kontakte selskabet telefonisk.

Forbrugerklagenævnets sekretariat fremsendte herefter den 8. februar 2016 til et ledelsesmedlem i selskabet anmodning om brugbare kontaktoplysninger på selskabet. Denne henvendelse blev ikke besvaret.

Selskabets officielle postadresse overgik under sagens behandling til at være angivet som ukendt. Forbrugerklagenævnet fremsendte derfor den 19. september 2016 til selskabets sidst kendte postadresse yderligere dokumenter i sagen, samt meddelelse om at sagen ansås for at være tilstrækkelig oplyst, og at afgørelse måtte forventes at blive truffet snarest.

Begrundelse

Indledningsvis finder nævnet at det har stedlig kompetence til at behandle sagen, da Selskabet via sin bl.a. grønlandsksprogede hjemmeside har foretaget reklamering i Grønland, hvor klageren ligeledes har bopæl, jf. herved retsplejelovens § 212, stk. 2, 2 pkt., jf. § 207.

Det ses ikke at være aftalt, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse på transportaftalen. Da den indgående transportaftale er solgt til en forbruger i Grønland, af en virksomhed der ved sit firmanavn og i sin generelle markedsføring har et altovervejende fokus på Grønland, og vedrører befordring fra og til Grønland, finder nævnet at grønlandsk ret finder anvendelse på retsforholdet mellem parterne. Dette følger af at det ud fra omstændighederne klart fremgår, at kontrakten har sin nærmeste tilknytning til Grønland, jf. Rom-konventionens art. 4, stk. 1, jf. stk. 5, 2. pkt., som inkorporeret i grønlandsk ret ved anordning nr. 413 af 13. september 1985 om lovvalg ved internationale forpligtelser.

Selskabet havde i eget navn som arrangør solgt dig en transportydelse til udførelse via underleverandør den 2. og 23. juli 2015. Da det konkurrerende selskab på de samme dage fløj planlagte afgang mellem andre destinationer, og da du kunne købe ledige billetter til afgangen, lægger nævnet til grund at selskabet – idet der må bortses fra evt. pengemangel – med uvæsentlige afvigelser kunne og burde have fremskaffet den solgte transportydelse, samt at den manglende levering af transportydelsen ikke skyldes dine forhold.

Den uberettigede annullering af transportaftalen ved aflysningen den 1. juli 2015 må anses for ansvarspådragende for selskabet, hvorfor klageren har været berettiget til at foretage dækningskøb, sml. princippet i købelovens § 25.

Nævnet vurderer at det forhold, at du ikke forinden dækningskøbet havde forsøgt at rette henvendelse til selskabet, med krav om naturalopfyldelse af kontrakten, i det konkrete tilfælde er uden betydning. Det sene tidspunkt for ophævelsen, og de oplysninger om dine valgmuligheder der blev meddelt i forbindelse med denne, sammenholdt med selskabets adfærd i øvrigt, har således efter nævnets opfattelse givet dig føje til at anticipere at dette ville være formålsløst, og anse det for nødvendigt straks at handle på egen hånd.

Du har oplyst at du for 28.336 kr. købte de billigst mulige billetter hos et konkurrerende selskab. Købet måtte grundet tidspunktet for selskabets uberettigede annullering foretages dagen før rejsen. At I måtte lande på en anden destination i stedet for, må anses for en nødvendig og for en atlanterhavsflyvning til Danmark ubetydelig afvigelse, hvorfor den købte ydelse fortsat havde tilnærmelsesvis samme standard, funktion og beskaffenhed.

Du havde i forbindelse med dækningskøbet en pligt til at begrænse dit tab mest muligt, herunder som udgangspunkt ved også at undersøge muligheder og priser hos andre flyselskaber end Konkurrerende selskab. Det eneste andet flyselskab fløj dog til Island, hvorefter I først derfra næste dag kunne komme videre mod Danmark. Nævnet finder at dets ydelse ikke kan anses for tilstrækkelig sammenlignelig til umiddelbart at kunne træde i stedet for den af klageren købte rejse, herunder navnlig også i lyset af den korte tid klageren havde til rådighed til at få arrangeret en ny rejse.

Den opnåede pris må under disse omstændigheder, samt i lyset af det generelle prisniveau for køb af 4 flyreturbilletter med kort varsel i Grønland, anses for forsvarlig og rimelig, hvorfor dit tab som følge af selskabet uberettigede annullering kan opgøres i overensstemmelse med prisdifferencen på billetterne.

Det er dokumenteret ved prisangivelserne på billetterne fra henholdsvis selskabet og det konkurrerende selskab, at prisdifferencen udgør 16.936 kr. Du har dokumenteret via e-mail at have fremsat påkrav om erstatning for prisdifferencen over for selskabet den 27. juli 2015, hvorfor kravet i medfør af renteloven skal forrentes 30 dage fra denne dato.

Nævnet finder derfor at selskabet skal betale 16.396 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 27. august 2015, til betaling sker.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning, § 35, stk. 2.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen