Køb og montering af Yamaha båd motor

Dig mod Selskabet

Forbrugerklagenævnet har den [dato] behandlet din klage over Selskabet og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Du får medhold i din klage. Du er således ikke forpligtet til at betale faktura nr. 3226 pålydende 2.286 kr.

Indledning

Klagen er modtaget den 14. april. 2014. Sagen vedrører køb, montering og sammensætning af en 70 HK Yamaha båd motor den 11. juni 2013.

Du har fremsat krav om, at du ikke er forpligtet til at betale faktura nr. 3226 pålydende 2.286 kr.

Selskabet ønsker ikke at efterkomme dit krav, da de mener, du er forpligtet til at betale faktura nr. 3226 på 2.286 kr.

Sagsfremstilling

Du klagede den 14. april 2014 (bilag 1) til Forbrugerklagenævnet over selskabet, over dit køb den 11. juni 2013 af en 70 HK Yamaha motor. I oktober 2014 fremsender du en uddybende forklaring på din klage, bilag 2.

Samtidig med købet af motoren, som også omfattede sammensætning og montering, betalte du et depositum på 3.000 kr. Du modtager faktura nr. 3167 pålydende 56.990 kr.

I forbindelse med købet bliver du spurgt om det er selskabet, eller dig selv, der skal montere motoren. Du vælger at lade købet omfatte montering af motoren også.

Inden montering sker, modtager du yderligere en faktura, nr. 3226 af 14. juni 2013, pålydende 2.286, som du ikke mener, du er forpligtet til at betale.

Du retter derfor henvendelse til Selskabet for at reklamere over den tilsendte faktura nr. 3226.

Selskabet kommer med forskellige forklaringer herunder at det er til dækning af omkostninger i forbindelse med afmontering af den gamle motor og nyt udstyr i forbindelse med montering af den nye motor.

Dette er du ikke enig i, da den nye motor er samme mærke som den gamle, der skal udskiftes.

Du har den 14. oktober 2015 bekræftet, at regningen, faktura 3226, fortsat ikke er betalt, bilag 3.

Den 15. og 16. oktober 2015 er selskabet kommet med sine bemærkninger til klagen, bilag 4.

Selskabet redegør for hvad et køb af en påhængsmotor omfatter. Du har fået en motor, instrument, en styreboks (gear-gas) og propel. Endvidere forklarer selskabet at for at få garanti på motoren skal selskabet selv montere den. Faktura 3167, pålydende 56.990 kr. dækker dette.

Faktura 3226, pålydende de omstridte 2.286 kr. dækker over tilslutningen af motoren til rattet (ratstyring) via et styrekabel. Selskabet anfører selv over for Forbrugerklagenævnet, med håndskrift på faktura 3226, at ”Som sagt før har der nok været for lidt kommunikation under salg til ham.

Som følge af selskabets oplysninger fra 15. og 16. oktober 2015, er du ikke fremkommet med yderligere, nye oplysninger, bilag 5.

Begrundelse

Tvisten omhandler 2.286 kr. som er faktureret af selskabet den 14. juni 2013 i faktura nr. 3226. Beløbet er ikke betalt.

Det er uomtvistet at du har bestilt og betalt for en 70 HK Yamaha motor inklusiv montering og sammensætning. Endvidere har du også betalt for garanti på motoren. I alt 56.990 kr.

Forinden monteringen sker, modtager du yderligere en regning, faktura nr. 3226, som du ikke anser dig for forpligtet til at betale, hvorfor du retter henvendelse til selskabet.

Selskabet har over for Forbrugerklagenævnet forklaret, at beløbet dækker over selve tilslutningen af motoren til rattet og ikke selve motoren og dennes montering i båden.

Der foreligger ikke en skriftlig kontrakt eller aftale mellem dig og selskabet, som kan kaste lys over hvad, der præcist er aftalt i forbindelse med købet af motoren.

Henset til sagens konkrete omstændigheder finder Forbrugerklagenævnet at selskabet er nærmest til at sikre sig, at der er klarhed over hvad aftalen om køb af motoren omfatter.

Der er ikke enighed om hvorvidt beløbet på 56.990 kr., jf. faktura nr. 3167, også omfatter tilslutning eller ej.

Selskabet har selvstændigt faktureret 2.286 kr. herfor.

Forbrugerklagenævnet finder at størrelsen på beløbet for tilslutningen, som selskabet har faktureret i faktura nr. 3226, samlet set er så lille, at du er i god tro om hvorvidt tilslutning var og er omfattet af jeres oprindelige aftale, som faktureret i faktura nr. 3167.

Selskabet har endvidere selv medgivet, at der har været for lidt kommunikation under salget af motoren.

Forbrugerklagenævnet er derfor af den opfattelse, at selskabet ikke har sikret sig tilstrækkelig bevis for at tilslutning ikke var omfattet af faktura nr. 3167.

Forbrugerklagenævnet lægger her vægt på sagens samlede omstændigheder og i særdeleshed det faktum, at selskabet selv erkender, at der har fundet manglende kommunikation sted imellem parterne.

Du har således betalt for tilslutningen af motoren til rattet, ved betaling af faktura nr. 3167. Selskabet kan derfor ikke kræve betaling herfor igen.

Du får derfor medhold i din klage, og du er således ikke forpligtet til at betale faktura 3226 på i alt 2.286 kr.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning § 35 stk. 2.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen