Køb og installation af ny kedel

Dig mod Selskabet

Forbrugerklagenævnet har den 20.oktober 2016 behandlet din klage over Selskabet og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Din klage afvises, da den ikke er egnet til behandling ved Forbrugerklagenævnet.

Indledning

Klagen er modtaget den 20. februar 2015. Sagen vedrører køb og installation af ny kedel.

Du har fremsat krav om handlen skal ophæves og at du skal have købesummen retur.

Selskabet ønsker ikke at efterkomme dit krav, da de mener, de har leveret og installeret det ønskede produkt.

Sagsfremstilling

Din klage af 19. februar 2015 er modtaget den 20. februar 2015 (bilag 1). Af denne fremgår det, at du i starten af 2012 forespurgte på en ny kedel til dit fyr.

Den 27. marts 2012 afgav selskabet tilbud på en Vvb Sime Aqua 30 inox m. 110 l. til en samlet tilbudspris på 35.000,- kr.

Du var i den forbindelse blev lovet en besparelse på olieforbruget på op til 1/3.

I september 2012 blev kedlen installeret hos dig.

Selskabet fremkom den 29. april 2015 med sine bemærkninger til sagen (bilag 2).

Af disse fremgår det, at du i midten af 2013 kontaktede selskabet, idet du var af den opfattelse, at kedlen brugte for meget olie, og at der lugtede af sod i boligen.

Selskabet kunne sammen med dig ikke konstatere nogen sodlugt i boligen, og det blev samtidig aftalt, at der skulle installeres en olie-flowmåler, således at det konkrete olieforbrug kunne fastslås.

Du har selv demonteret denne måler.

1-2 måneder senere henvendte du dig igen til selskabet og i den forbindelse blev det konstateret at dit olieforbrug var 12,5 liter/døgn.

I slutningen af 2014 henvendte du dig igen til selskabet, da du mente at olieforbruget var for højt. På din foranledning blev en ny og mindre kedel monteret.

I februar 2015 kontaktede du igen selskabet, da du som følge af kontakt til andet VVS-firma var blevet gjort opmærksom på at den nye, mindre kedel var for lille. Selskabet installerede derfor den i 2012 indkøbte kedel igen.

Dine bemærkninger til selskabets kommentarer er dateret den 7. maj 2015 (bilag 3).

Af disse fremgår det, at du ikke er enig i forløbet som skitseret af selskabet.

Du anfører bl.a. at selskabet, i en 4 måneders periode, blev nødt til at reparere eller udskifte bl.a. røranlæg og luftfiltre.

I februar blev skorstenen helt sort udvendig, hvorfor du tilkaldte selskabet som kom og fejede skorstenen, hvilket medførte at alt blev sort indenfor.

Selskabet ville kun hjælpe ved at give dig noget sæbe.

I hverdagene var der banken fra kedlen, og du forsøgte flere gange at få selskabet til at afhjælpe dette. De kom forbi og rensede luftfiltre mv. men det hjalp ikke.

Henover sommeren dalede forbruget en smule, men behovet for reparationer var stadig stigende. Selskabet foreslog derfor, at den indkøbte kedel blev skiftet med en mindre, hvilket du accepterede.

Dette hjalp dog ikke, da der fortsat kom sod ind i huset.

Du nævner endvidere, at den opsatte olieforbrugsmåler viste et dagligt forbrug på 18,43 liter olie, og ikke kun 12,5 liter.

Selskabet er den 1. september 2015 fremkommet med yderligere bemærkninger til sagen (bilag 4).

Selskabet fastholder det tidligere anførte og bestrider, at de skulle have afgivet et bindende tilsagn om at du, ved køb af kedlen, kunne spare på olieforbruget.

Af dine bemærkninger af 16. september 2015 (bilag 5) fastholder du, at selskabet i 2012 skulle have informeret dig om at du ved køb af kedlen kunne spare på olieforbruget.

Med selskabets afsluttende bemærkninger, af 1. august 2016, fastholdes det, at de ikke ubetinget har lovet dig en besparelse på dit olieforbrug, som nævnt i klagen.

Begrundelse

Forbrugerklagenævnet kan afvise klager, som ikke skønnes egnede til behandling ved nævnet, jf. landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning § 29 stk. 2.

Det er ikke muligt for Forbrugerklagenævnet at vurdere, hvorvidt der foreligger en mangel ved kedlen, og hvem der i så fald bærer ansvaret for en sådan mangel.

Det vil kræve et uvildigt syn og skøn samt eventuelt afgivelse af vidneforklaringer for at klarlægge årsagen til problemerne med kedlen. Forbrugerklagenævnet har ikke ressourcerne til at afholde et sådan omfattende syn og skøn, ligesom der ikke føres vidner for nævnet.

På baggrund heraf anser Forbrugerklagenævnet ikke sagen som egnet til behandling hos Forbrugerklagenævnet.

Din klage afvises derfor.

Det betyder ikke, at du har tabt sagen. Det betyder kun, at Forbrugerklagenævnet ikke har taget stilling til, om dit krav er berettiget eller ej.

Du har mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Vær opmærksom på, at har du en forsikring inklusiv retshjælpsforsikring, vil den muligvis kunne dække alle eller dele af dine omkostninger. Kontakt i den forbindelse en advokat eller domstolene.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. landstingslov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning § 35 stk. 2.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen