Greenland Express Iceland ehf april 2017

Afgørelse

Greenland Express Iceland ehf skal inden 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse betale 7.710 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 30. maj 2016, til betaling sker.

Indledning

Klagen er modtaget den 29. april 2016. Sagen vedrører krav om fuld refusion og erstatning for to mistede forbindelsesbilletter, som følge af indklagedes annullation af en flyrejse for 2 personer med planlagt afgang fra Kangerlussuaq den 8. juli 2015.

Du har fremsat krav om tilbagebetaling af købesummen for den ene flybillet, samt erstatning for tab på 2 uudnyttede forbindelsesbilletter hos [Selskab 2] mellem [By] og Kangerlussuaq.

Greenland Express Iceland ehf har ved aflysningen oplyst at købesummen ville blive refunderet, men har i øvrigt ikke besvaret henvendelser eller medvirket ved sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 12. april 2015 købte du 2 flybilletter hos Greenland Express Iceland ehf (Greenland Express), med planlagt afgang fra Kangerlussuaq den 8. juli 2015. For at komme fra [By] til Kangerlussuaq købte du ligeledes den 28. april 2015 2 flybilletter hos [Selskab 2]. Greenland Express aflyste rejsen, og I kom ikke af sted.

Du modtog efterfølgende refusion af skatter og afgifter på billetterne fra [Selskab 2], hvilket beløb fratrukket servicegebyrer udgjorde 904 kr. De resterende 3.960 kr. kunne ikke refunderes.

Du kontaktede umiddelbart efter aflysningen Greenland Express via e-mail, samt forsøgte at opnå telefonisk kontakt, uden at selskabet på noget tidspunkt besvarede henvendelserne. Den 29. april 2016 indgav du en klage til Forbrugerklagenævnet.

Greenland Express har ikke reageret på Forbrugerklagenævnets henvendelser, og har ikke udtalt sig i sagen. Forbrugerklagenævnets sekretariat anmodede den 2. september 2016 om selskabets bemærkninger til klagen. Det blev ligeledes meddelt selskabet at sagen umiddelbart ansås for at være tilstrækkelig oplyst, og at afgørelse derfor måtte forventes at blive truffet, hvis der ikke fremkom yderligere af betydning fra selskabet. Henvendelsen, der blev fremsendt til indklagedes sidst kendte forretningsadresse, blev ikke besvaret.

Selskabets registrerede postadresse er under sagens behandling overgået til at være ukendt, og det er af [titel] [navn] oplyst at selskabet ikke gør sig bekendt med post fremsendt til dets sidst kendte forretningsadresse hos ham. Det er nævnets vurdering at henvendelserne uanset dette fortsat må anses for at være kommet frem til selskabet, og at det har alle muligheder for at gøre sig bekendt med dem på dets sidste kendte forretningsadresse. Da selskabet derfor har haft behørig mulighed for kontradiktion, har nævnet fundet det forsvarligt og i overensstemmelse med forretningsordenen at behandle sagen.

Begrundelse

Indledningsvis finder nævnet at det har stedlig kompetence til at behandle sagen, da Greenland Express via sin bl.a. grønlandsksprogede hjemmeside har foretaget reklamering i Grønland, hvor klageren ligeledes har bopæl, jf. herved retsplejelovens § 212, stk. 2, 2 pkt., jf. § 207.

Det ses ikke at være aftalt, hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse på transportaftalen. Da den indgående transportaftale er solgt til en forbruger i Grønland, af en virksomhed der ved sit firmanavn og i sin generelle markedsføring har et altovervejende fokus på Grønland, og vedrører befordring fra og til Grønland, finder nævnet at grønlandsk ret finder anvendelse på retsforholdet mellem parterne. Dette følger af at det ud fra omstændighederne klart fremgår, at kontrakten har sin nærmeste tilknytning til Grønland, jf. Rom-konventionens art. 4, stk. 1, jf. stk. 5, 2. pkt., som inkorporeret i grønlandsk ret ved anordning nr. 413 af 13. september 1985 om lovvalg ved internationale forpligtelser.

Greenland Express har i eget navn solgt dig en rejse, som selskabet ikke har leveret, uden at dette kan tilskrives dine forhold. Du har som følge heraf krav på refusion af købesummen, i det omfang du ikke har modtaget dette. Du har i den forbindelse ved kopi af billetten fra Greenland Express (Bilag 1) dokumenteret at der betalt 3.750 kr. for den, samt ubestridt oplyst at købesummen ikke blevet er tilbagebetalt for denne billet.

Du kræver endvidere erstatning for de to forbindelsesbilletter fra [By] til Kangerlussuaq hos [Selskab 2], som ikke blev brugt fordi Greenland Express aflyste rejsen. Du har dokumenteret at der blev betalt 2.432 kr. pr. billet, hvoraf 552 kr. udgjorde skatter og afgifter, som blev refunderet (Bilag 2).

Nævnet finder at Greenland Express har haft pligt til at gennemføre rejsen, om nødvendigt ved brug af en anden underleverandør end den umiddelbart planlagte, hvilket – når bortses fra evt. pengemangel – var muligt, da [Selskab 2] i hele sommeren 2015 regelmæssigt havde flyvninger fra Kangerlussuaq. Den uberettigede annullation må herefter anses for ansvarspådragende for selskabet.

På baggrund af din ubestridte forklaring, der i øvrigt er understøttet ved sammenfaldet i rejsedatoerne, lægger nævnet til grund at forbindelsesbilletterne udelukkende blev købt for at kunne gennemføre rejsen med Greenland Express, samt at formålet med dem var forspildt ved aflysningen. At Greenland Express aflyste rejsen har derfor været den direkte årsag til, at forbindelsesbilletterne, der ikke kunne fortrydes eller videresælges, mistede enhver brugbarhed og værdi. Nævnet finder derfor at du er blevet påført et tab.

Det bemærkes at du efter nævnets opfattelse ikke har haft pligt til at forsøge selv at gennemføre rejsen fra Kangerlussuaq med et andet selskab for at redde forbindelsesbilletterne, da dette ville være forbundet med en betydelig yderligere risiko og usikkerhed, af såvel praktisk som økonomisk art. Du har derfor ikke tilsidesat nogen tabsbegrænsningspligt, ligesom det i øvrigt måtte lægges til grund, at merudgiften ved et dækningskøb af 2 flybilletter med kort varsel fra Kangerlussuaq til København under alle omstændigheder klart ville have oversteget det tab der er lidt.

Greenland Express kan ikke have været ubekendt med, at lufthavnen i Kangerlussuaq er forbindelseslufthavn for store dele af Grønland. Da det ligeledes er et almindeligt vilkår at en sådan transport ikke kan afbestilles, sml. også forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2, kan tab på forbindelsesbilletter dertil ikke anses for at være en upåregnelig følge af aflysningen. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på at den erhvervsdrivende efter omstændighederne måtte gå ud fra, at tilkøb af forbindelsesbilletter som altovervejende hovedregel var et nødvendigt og naturligt delelement i at kunne gennemføre en rejse som den solgte.

Da tabet efter det anførte må anses for at være påregneligt og direkte forvoldt af indklagedes ansvarspådragende adfærd, finder nævnet at Greenland Express skal erstatte dig den del af forbindelsesbilletternes værdi, for hvilken du ikke kunne opnå refusion, 3.960 kr.

Du har oplyst at du har mistet adgangen til din tidligere arbejdsmail, og derfor ikke kan fremlægge de mails i hvilke der er blevet fremsat påkrav over for indklagede vedrørende dine krav. Da en del af klagen af 29. april 2016 (Bilag 3) dog efter sit indhold er en direkte afskrift af en tidligere henvendelse til indklagede, finder nævnet det godtgjort at der i hvert fald var rejst påkrav på denne dato, ligesom der foreligger den fornødne dokumentation for dette påkravs indhold. Som følge heraf skal kravet forrentes 30 dage fra datoen for klagens indgivelse.

Nævnet finder derfor samlet at Greenland Express skal betale 7.710 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 30. maj 2016, til betaling sker.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over forbrugerklagenævnets afgørelser til andre administrative myndigheder, jf. inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning, § 35, stk. 2.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen