Skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabet XX`s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende:

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig, beliggende XX-XXXX.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om sagsbehandling og erstatning.

Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet.

Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

  1. Din klage til Boligklagenævnet af 9. marts 2021.
  2. Lejekontrakt af 4. maj 2018.
  3. Synsrapport af 18. december 2020.
  4. Fraflytningsregning af 6. januar 2021.
  5. Billeder fremsendt af dig den 9. marts 2021.
  6. Skimmelsvampsundersøgelse af 28. december 2021.
  7. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 7. april 2021. 

Redegørelse:

Du klagede til Boligklagenævnet den 9. marts 2021 over boligselskabet XX om din tidligere bolig, beliggende XX-XXXX.

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 4. maj 2018.

Boligen er 88,10 kvadratmeter fordelt på 5 beboelsesrum.

Du opsagde boligen til fraflytning den 30. december 2020.

Ifølge synsrapporten af den 18. december 2020, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.

Desuden er det anført, at boligen skulle udbedres efter misligholdelse i form af ekstra malerarbejde og rengøring.

Synsrapporten er underskrevet af dig.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 6. januar 2021, at du skal betale 14991 kroner i normalistandsættelse eksklusive fradrag på 31,5 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det fremgår samtidig, at du skal betale 3543 kroner i misligholdelse.

Endelig har du betalt 12765 kroner i depositum og 2853,70 kroner i for meget betalt leje.

Det vil sige, at du samlet set har et tilgodehavende hos boligselskabet på 1806,87 kroner.

Det fremgår af din klage til Boligklagenævnet, at der var skimmelsvamp i din tidligere bolig og at du var udsat for sagsbehandlingssjusk. Du mener derfor, at du ikke skal betale for istandsættelse og maling samt at depositummet skal tilbagebetales til dig.

Du anførte, at boligen blev undersøgt af XXZ, men at undersøgelsen ikke viste tegn på skimmelsvamp, da boligselskabet forinden havde udbedret skaderne i boligen. Du mente derfor, at det havde indflydelse på skimmelsvampsundersøgelsen.

Endelig anførte du, at du ønsker 2450 kroner i erstatning for undersøgelsen foretaget af XXZ, 10000 kroner i erstatning for hjælpen fra din onkel, da du slap op for mad i huset og 1000 kroner i erstatning for hjælpen fra dine forældre.

I forbindelse med din klage fremsendte du billeder af boligen.

Du fremsendte samtidig en skimmelsvampsundersøgelse foretaget af XXZ den 28. december 2020, som viser at der er skimmel i installationsskakten, men at området udenfor skakten ikke er ramt af skimmelsvamp.

Boligselskabet anførte den 7. april 2021 overfor Boligklagenævnet, at der udelukkende var fundet skimmel i entréens rørskakt, som er et lukket system, og derfor var der ikke sket spredning af skimmel til resten af boligen.

Boligselskabet anførte samtidig, at indeklimaet var fint og ventileret. Boligselskabet mente derfor ikke, at boligen som sådan var skimmelramt eller i en stand som var sundhedsskadelig.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Ifølge § 77, stk. 1 i samme forordning, skal der ved fraflytning af en bolig, foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Efter § 78 i samme forordning, overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det fremgår af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig, beliggende XX-XXXX.

Begrundelsen er, at der ifølge lejeforordningens § 77, stk. 1 skal foretages en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Derudover skal gulvene fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du har underskrevet synsrapporten uden at fremkomme med bemærkninger.

Boligklagenævnet har samtidig lagt vægt på, at boligselskabet har anført at en undersøgelse af boligen viser, at der udelukkende er fundet skimmelsvamp i rørskakten, som er et lukket system. Det bekræfter skimmelsvampsundersøgelsen fra XXZ, som også viser at området udenfor skakten ikke er ramt af skimmelsvamp.

Endelig har Boligklagenævnet taget i betragtning, at du har fremsendt billeder af boligen. Det er imidlertid ikke muligt for Boligklagenævnet at vurdere, hvorvidt der er tale om skimmelsvamp ud fra det fremsendte.

Boligklagenævnet finder derfor, at der ikke er grundlag for at nedsætte kravet om normalistandsættelse, da der ikke er tale om væsentlige mangler i boligen. 

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig, beliggende XX-XXX. 

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse. Det vil sige, at du ikke får medhold.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet. Der henvises til lejemålsnummer: XX-XXX-XXXX.

Scroll to Top